Theo dõi Thay đổi

Khi bạn muốn xem ai đang thay đổi những gì trong tài liệu của mình, hãy bật Theo dõi Thay đổi.

 Mẹo    Nếu bạn muốn xem tất cả các tùy chọn Theo dõi Thay đổi của bạn ở cùng một chỗ, hãy xem Thay đổi tùy chọn Theo dõi Thay đổi .Để có thêm quyền điều khiển, hãy xem Tùy chọn Theo dõi Thay đổi Nâng cao .

Bấm Xem lại > Theo dõi Thay đổi.

Theo dõi thay đổi trên ribbon Word

Hiện Word đang ở chế độ xem Đánh dấu Đơn giản. Word đánh dấu những thay đổi mà ai đó đã thay đổi trên tài liệu và hiện vị trí những thay đổi đó bằng cách hiển thị một dòng gần lề.

Dòng ở lề hiện một thay đổi được theo dõi tại vị trí đó

Word hiển thị một bóng chú thích nhỏ tại vị trí có chú thích.

Biểu tượng chú thích trên Đánh dấu Đơn giản

Để xem thay đổi và chú thích, hãy bấm vào dòng hoặc bóng chú thích. Thao tác này sẽ chuyển Word về chế độ xem Tất cả Đánh dấu.

Thelo dõi thay đổi hiển thị ở chế độ xem Tất cả Đánh dấu

Nếu bạn muốn xem toàn bộ chú thích mà không muốn xem các thay đổi, bấm Hiện Chú thích.

Lệnh Hiện Chú thích

Luôn bật Theo dõi Thay đổi

Bây giờ bạn có thể ngăn việc tắt Theo dõi Thay đổi bằng cách khóa chúng bằng mật khẩu. (Hãy chắc chắn rằng bạn nhớ mật khẩu để bạn có thể tắt khi bạn đã sẵn sàng để chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi.)

  1. Bấm Xem lại.
  2. Bấm mũi tên cạnh Theo dõi Thay đổi và bấm Khóa Theo dõi.

Lệnh Khóa thay đổi trên menu Theo dõi Thay đổi

  1. Gõ một mật khẩu và sau đó gõ lại trong hộp Nhập lại để xác nhận.
  2. Bấm OK.

Khi các thay đổi được theo dõi đã bị khóa, bạn không thể tắt theo dõi thay đổi và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi.

Để bỏ khóa, bấm mũi tên bên cạnh Theo dõi Thay đổi và bấm lại Khóa Theo dõi. Word sẽ nhắc bạn gõ mật khẩu. Sau khi bạn gõ mật khẩu và bấm OK, Theo dõi Thay đổi vẫn còn bật, nhưng bạn có thể chấp nhận và từ chối những thay đổi.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Để tắt Theo dõi Thay đổi, bấm nút Theo dõi Thay đổi. Word ngừng đánh dấu những thay đổi mới—nhưng toàn bộ những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ các thay đổi đó.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

 Quan trọng    Chỉ có một cách để loại bỏ những thay đổi được theo dõi ra khỏi một tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng. Việc chọn Không Đánh dấu trong hộp Hiển thị để Xem lại giúp bạn thấy tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào - nhưng nó chỉ ẩn tạm thời những thay đổi được theo dõi. Thay đổi này không bị xóa bỏ và nó sẽ hiển thị lại khi có bất kỳ người nào mở tài liệu vào lần tới. Để xóa vĩnh viễn những thay đổi được theo dõi, hãy chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Bấm Xem lại > Tiếp > Chấp nhận hoặc Từ chối.

Nút Chấp nhận, Từ chối và Kế tiếp

Word chấp nhận thay đổi hoặc loại bỏ nó và sau đó chuyển tới thay đổi tiếp theo.

Để xóa chú thích ra khỏi tài liệu, hãy bấm vào từng chú thích và bấm Xóa bỏ, hoặc bấm Xóa bỏ Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

 Mẹo    Trước khi bạn chia sẻ bản tài liệu cuối cùng của mình, tốt nhất nên chạy Trình kiểm tra Tài liệu. Công cụ này sẽ kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích, văn bản ẩn, tên riêng trong thuộc tính và các thông tin khác mà bạn không muốn chia sẻ rộng rãi. Để chạy Trình kiểm tra Tài liệu, hãy bấm vào Tệp > Thông tin > Kiểm tra Vấn đề > Kiểm tra Tài liệu .

 
 
Áp dụng cho:
Word 2013