Cập nhật mục lục

Để cập nhật mục lục mà Word đã tự động tạo từ kiểu đầu đề, hãy bấm Tham khảo > Cập nhật Bảng.

Cập nhật Mục lục

Bạn có thể chọn Chỉ cập nhật số trang hoặc Cập nhật toàn bộ bảng nếu bạn muốn cập nhật số trang và văn bản. Để biết cách tạo mục lục, hãy xem Tạo mục lục.

 
 
Áp dụng cho:
Word 2013