Dùng Dạng xem Excel Tương tác để khám phá dữ liệu bảng

Khi bạn nhìn thấy nút Dạng xem Excel Tương tác gần bảng trên trang web, hãy bấm vào đó.

Nút Dạng xem Excel Tương tác

Bạn có thể khám phá dữ liệu bảng bằng các tính năng sắp xếp mạnh mẽ của Excel.

Dạng xem Excel Tương tác cho phép bạn tương tác với dữ liệu bảng

Chọn một bộ lọc tới không trong thông tin mà bạn quan tâm. Bấm đầu đề cột để sắp xếp thông tin từ lớn nhất đến nhỏ nhất (hoặc theo thứ tự bảng chữ cái nếu cột đó dạng văn bản) và bấm lại vào đó để chuyển thứ tự.

Áp dụng bộ lọc trong Dạng xem Excel Tương tác

Biến thành của riêng mình

Để thực sự lấy được dữ liệu, hãy bấm Thao tác Khác ở bên trái rồi bấm Mở bằng Excel Online.

Thao tác Khác > Mở trong Excel Web App

Thông tin sẽ được mở ra ở dạng sổ làm việc Excel mà bạn có thể sửa. Ví dụ: để xem giá mua tất cả các mục mà bạn quan tâm, hãy dùng nút AutoSum ở cuối danh sách giá.

Cột giá sẽ được cộng trong Excel Web App

 Mẹo    Xóa bỏ các hàng hay cột mà bạn không quan tâm. Áp dụng định dạng tiền tệ cho danh sách giá. Những thay đổi của bạn sẽ không ảnh hưởng tới bảng mà sổ làm việc dựa vào.

Chụp ảnh tức thời bảng tùy chỉnh của bạn bằng cách in bảng: Hãy đi đến Tệp > In.

 Ghi chú    Khi đóng Excel Online , bạn sẽ mất các tùy chỉnh của mình. Trừ khi tác giả trang web đã cung cấp lệnh Tải xuống trong dạng xem tương tác, cách duy nhất để lưu các tùy chỉnh của bạn là in ra. Nếu bạn không có sẵn máy in, hãy in bảng đó vào sổ ghi chép OneNote, XPS Document Writer hoặc một tệp.

Đối với tác giả trang web

Nếu bạn phát hành bảng trên trang web, hãy thêm Dạng xem Excel Tương tác vào các trang của bạn.

 
 
Áp dụng cho:
Office 2013