Tóm tắt giá trị ròng

 Tóm tắt giá trị ròng 

Mô tả

Bạn từng muốn biết giá trị của mình là bao nhiêu? Mẫu dễ sử dụng này sẽ tính cho bạn. Chỉ cần nhập tài sản có và tài sản nợ của bạn và xem kết quả theo cách trực quan.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
50 KB
Xếp hạng: