Xem Thêm:
Kết quả trên Office.com
Bản trình bày lục địa Châu Á, chuỗi bản đồ thế giới (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho sinh viên, giáo viên hay doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ của lục địa Châu Á với màu phối hợp xám trên...
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày châu Úc (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho học sinh, giáo viên hoặc các doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ lục địa châu Úc với màu phối hợp xám trên xám. Nó là...
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Bắc Mỹ (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho học sinh, giáo viên hoặc các doanh nghiệp - có một bản chiếu tiêu đề với bản đồ lục địa Bắc Mỹ với màu xám trên xám. Nó là một chuỗi...
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa châu Phi (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho học sinh, giáo viên hoặc các doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ lục địa châu Phi với màu phối hợp xám trên xám. Nó là ...
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Nam Mỹ (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho học sinh, giáo viên hoặc các doanh nghiệp - có một bản chiếu tiêu đề với bản đồ lục địa Nam Mỹ với màu xám trên xám. Nó là một chuỗi...
Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày Thế Giới (màn hình rộng)
Mẫu này - phù hợp cho sinh viên, giáo viên hay doanh nghiệp - có bản chiếu tiêu đề với bản đồ thế giới với màu phối hợp xám trên xám. Nó là...