Kết quả trên Office.com
Khóa Đào tạo về Office 2013
Bài viết Tất cả các đoạn video về khóa đào tạo office.
Office 2013
Hướng dẫn và ví dụ để sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu
Bài viết Filter and sort data by color to make data analysis easier and help show highlights and data trends at a quick glance.
Excel 2013
Làm thế nào để tôi có thể kết hợp hai hoặc nhiều bảng?
Bài viết Tìm hiểu cách để phối các cột của hai hoặc nhiều bảng vào một bảng bằng cách sử dụng VLOOKUP.
Excel 2013
Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Tìm kiếm tất cả trên Office.com