Bắt đầu với OneNote 2013

Xem tính năng mới trong OneNote
Tìm hiểu thêm >
Tính năng mới trong OneNote 2013

Sử dụng OneNote khi di chuyển

Chia sẻ ghi chú trong cuộc họp


Tìm kiếm thêm trợ giúp trong OneNote

Tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao

Bắt đầu tại đây cho các tính năng cơ bản
Các tính năng cơ bản và nâng cao khác
zsc150