Các câu chuyện khách hàng SharePoint 2013

Các câu chuyện khách hàng SharePoint 2013
"Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu và SharePoint 2013 cho phép chúng tôi trích xuất giá trị từ đó. Thay vì chỉ lưu trữ, chúng tôi có thể biến dữ liệu thành thông tin và kiến thức".
– Paul Di Felice,
Phó Giám đốc Tư vấn và Phân tích, Đô thị tự trị Vùng Niagara
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển