Lựa chọn thị trường thanh toán của bạn:

So sánh các tùy chọn của SharePoint

SharePoint Server
SharePoint Online
Tiêu chuẩn
Doanh nghiệp
Gói 1
Gói 2
Giá chưa bao gồm thuế Tùy chọn cấp phép Tùy chọn cấp phép {SPOP1Buy|price} người dùng/tháng {SPOP2Buy|price} người dùng/tháng
Khả năng mới Dùng thử bây giờ Mua Mua
Các Ứng dụng Ca-ta-lô và Thị trường các Ứng dụng
Cộng tác Các Trang web Nhóm
Quản lý Công việc
Chia sẻ Bên ngoài
Tìm kiếm Tìm kiếm Cơ bản
Tìm kiếm Tiêu chuẩn
Tìm kiếm Doanh nghiệp
Quản lý Nội dung Quản lý Nội dung
Quản lý Bản ghi
E-discovery, ACM, Sự Tuân thủ
Nghiệp vụ Thông minh Excel Services, PowerPivot, PowerView
Phiếu ghi điểm & Bảng điều khiển
Giải pháp Kinh doanh Access Services
Visio Services
Ứng dụng Dựa trên Biểu mẫu
Dòng công việc SharePoint 2013
Dịch vụ Kết nối Doanh nghiệp
Khả năng mới Dùng thử bây giờ Mua Mua
Tùy chọn cấp phép Tùy chọn cấp phép {SPOP1Buy|price} người dùng/tháng {SPOP2Buy|price} người dùng/tháng
Tiêu chuẩn
Doanh nghiệp
Gói 1
Gói 2
SharePoint Server
SharePoint Online
Thông tin thêm
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển