Dùng Office và Office Online trong Office 365

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

 Ghi chú    Office Online trước đây gọi là Office Web Apps.

Tìm hiểu về cách dùng Office và Office Online.