Về vùng hỗn tạp

Bạn có thể sử dụng vùng hỗn tạp (vùng hỗn tạp: vùng màu xám xuất hiện bên ngoài trang ấn phẩm trong Publisher hoặc nền trong PhotoDraw. Nếu bạn không chắc chắn về vị trí bạn muốn chuyển một đối tượng đến, bạn có thể kéo đối tượng vào vùng hỗn tạp). làm nơi tạo ra hoặc giữ các đối tượng mà bạn hiện không muốn có trên bất kỳ trang nào. Vùng hỗn tạp là vùng có màu xung quanh trang và giống nhau trên mọi trang trong ấn phẩm của bạn. Nếu bạn đặt một đối tượng trong vùng hỗn tạp trong khi đang xem một trang, bạn có thể nhìn thấy và truy nhập đối tượng khi xem bất kỳ trang nào khác trong ấn phẩm. Điều này làm cho vùng hỗn tạp trở thành nơi lưu giữ hữu ích cho những đối tượng mà bạn không muốn xóa bỏ nhưng chưa thể sử dụng ngay. Các mục trong vùng hỗn tạp sẽ không in ra khi bạn in ấn phẩm của mình.

Đồng thời, trong Microsoft Publisher 2013 vùng hỗn tạp được sử dụng để giữ các ảnh khi lần đầu chèn chúng vào. Sau đó, bạn có thể kéo ảnh từ vùng hỗn tạp đến vị trí bạn muốn trên một trang.

 
 
Áp dụng cho:
Publisher 2013