Chọn thị trường thanh toán của bạn:
Project Online

Project Pro

for Office 365

Một gói đăng ký trên máy tính luôn được cập nhật qua Office 365 với đầy đủ các chức năng và điều khiển của Project Professional 2013 sẵn dùng từ hầu như bất kỳ nơi đâu.

Project Online

Bắt đầu nhanh với một giải pháp trực tuyến linh hoạt dành cho quản lý danh mục dự án (PPM) và công việc mỗi ngày được chuyển giao qua Office 365.

Các sản phẩm khác

Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển