In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Quả thật là in bản chiếu không kèm ghi chú của diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú - trên thực tế, chỉ có một cách để in bản chiếu kèm ghi chú của diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.
  2. Dưới Thiết đặt, hãy bấm vào hộp thứ hai (mà theo mặc định ghi là Bản chiếu Toàn Trang), sau đó dưới Bố trí In, bấm Trang Ghi chú.
    In ghi chú của diễn giả
    Trang Ghi chú sẽ in ra một bản chiếu trên mỗi trang kèm theo ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn Xem trước hiển thị cho bạn thấy mỗi tùy chọn bố trí sẽ trông như thế nào.
  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như bản chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.
  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in bản chiếu hoặc nội dung bản chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Để tìm hiểu thêm về cách in các bản chiếu PowerPoint, mời bạn xem In bản trình bày dưới dạng đen trắng hoặc tỉ lệ xám, hoặc Tạo và in bản phân phát.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013