Thay đổi phông

Bạn có thể đổi phông (phông: Thiết kế đồ họa áp dụng cho tất cả các ký tự số, ký hiệu và chữ. Còn gọi là loại hoặc kiểu chữ. Arial và Courier New là các ví dụ về phông. Phông thường có các cỡ khác nhau, như 10 điểm, và các kiểu khác nhau, như đậm). của một bản chiếu đơn lẻ, hoặc của toàn bộ bản trình bày.

Đổi phông của một bản chiếu đơn lẻ

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, chọn phông trong danh sách Phông.

Đổi phông cho toàn bộ bản trình bày của bạn

Nếu bạn dùng một bản chiếu cái và bạn đổi phông trên bản chiếu cái, thì phông mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ bản trình bày.

Nếu bạn dùng nhiều bản chiếu cái (ví dụ như khi bạn áp dụng nhiều mẫu (mẫu thiết kế: Tệp có chứa các kiểu trong một bản trình bày, bao gồm kiểu và kích cỡ của dấu gạch đầu dòng và phông; vị trí và kích cỡ của chỗ dành sẵn; thiết kế nền và bảng phối màu tô; tờ chiếu cái và tiêu đề chính tùy chọn). trong bản trình bày), thì bạn phải đổi kiểu phông trên từng bản chiếu cái.

  1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản cái, bấm Bản chiếu Cái.
  2. Trong ngăn bên trái có chứa các bản chiếu cái và bố trí (bố trí: Sự sắp xếp các thành phần như văn bản tiêu đề và tiêu đề phụ, danh sách, ảnh, bảng, biểu đồ, Hình Tự động và phim trên một bản chiếu)., hãy bấm vào hình thu nhỏ của bản chiếu cái hoặc bố trí có chứa phông mà bạn muốn đổi.
  3. Trên bản chiếu cái hoặc bố trí, bấm vào văn bản tiêu đề hoặc cấp văn bản nội dung mà bạn muốn áp dụng kiểu phông mới vào đó.
  4. Trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Nền, bấm Phông rồi chọn một phông từ danh sách.

Lặp lại các bước từ 1 đến 4 đối với bất kỳ phông nào khác mà bạn muốn đổi. Để trở lại soạn thảo bản chiếu, trên tab Bản chiếu Cái, trong nhóm Đóng, bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

 
 
Áp dụng cho:
PowerPoint 2013