Hủy một cuộc họp trong chuỗi lặp lại

Bạn có thể xóa một cuộc họp trong một chuỗi lặp lại mà không phải xóa toàn bộ chuỗi. Những người dự sẽ được thông báo rằng cuộc họp cụ thể đó bị hủy và cuộc họp đó được xóa bỏ khỏi lịch của tất cả mọi người.

  1. Trên Thanh Dẫn hướng (Thanh Dẫn hướng: Các lệnh ở cuối cửa sổ Outlook cho phép bạn dẫn hướng nhanh đến các mục Thư, Lịch, Người và Tác vụ.), bấm Lịch.
  2. Bấm vào cuộc họp mà bạn muốn hủy, nhưng đừng mở nó.
  3. Bấm Chuỗi Cuộc họp > Hủy Cuộc họp > Hủy Lặp lại.

Lệnh Hủy Lặp lại trên ruy-băng

  1. Nhập thông báo để những người dự biết lý do hủy cuộc họp. Điều này không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp tránh lẫn lộn.
  2. Bấm Gửi Thông báo Hủy.

Nút Gửi Thông báo Hủy trong cửa sổ cuộc họp

Cuộc họp, bao gồm chương trình họp, ghi chú và các tệp đính kèm sẽ được xóa bỏ.

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Để hủy tất cả cuộc họp trong một chuỗi cuộc họp lặp lại trước khi cuộc họp thứ nhất bắt đầu, hãy xem Hủy tất cả cuộc họp trong chuỗi cuộc họp lặp lại. Nếu chuỗi cuộc họp đã bắt đầu, hãy xem Hủy tất cả các cuộc họp sắp tới trong chuỗi.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013