Hủy tất cả cuộc họp trong chuỗi cuộc họp lặp lại

Khi bạn hủy một cuộc họp lặp lại, tất cả cuộc họp trong chuỗi đó sẽ được xóa khỏi lịch của mọi người - cả quá khứ và tương lai. Bạn chỉ nên hủy toàn bộ chuỗi cuộc họp trước khi cuộc họp bắt đầu. Mọi chương trình họp, ghi chú hoặc tệp đính kèm lưu cùng với bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi cũng sẽ bị xóa bỏ.

  1. Trên Thanh Dẫn hướng (Thanh Dẫn hướng: Các lệnh ở cuối cửa sổ Outlook cho phép bạn dẫn hướng nhanh đến các mục Thư, Lịch, Người và Tác vụ.), bấm Lịch.
  2. Bấm vào bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi, nhưng đừng mở nó.
  3. Bấm Chuỗi Cuộc họp > Hủy Cuộc họp > Hủy Chuỗi.

Lệnh Hủy Chuỗi trên ruy-băng

  1. Nhập thông báo để những người dự biết lý do hủy cuộc họp. Điều này không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp tránh lẫn lộn.
  2. Bấm Gửi Thông báo Hủy.

Nút Gửi Thông báo Hủy trong cửa sổ cuộc họp

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Để hủy tất cả các cuộc họp còn lại trong một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy xem Hủy tất cả cuộc họp sắp tới trong chuỗi. Để chỉ hủy một cuộc họp trong chuỗi, hãy xem Hủy một cuộc họp trong chuỗi lặp lại.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013