Trả lời hoặc chuyển tiếp email

Khi bạn nhận được thư, bạn có thể gửi trả lời cho riêng người gửi, hoặc nếu có nhiều người nhận, bạn có thể gửi cho cả những người nhận đó. Bạn cũng có tùy chọn chuyển tiếp thư cho những người khác.

  1. Trong Ngăn Đọc (Ngăn Đọc: Một cửa sổ trong Outlook nơi bạn có thể xem trước một mục mà không cần phải mở. Để hiển thị mục đó trong Ngăn Đọc, hãy bấm chọn mục)., bấm Trả lời, Trả lời Tất cả, hoặc Chuyển tiếp.

Lệnh Trả lời, Trả lời Tất cả và Chuyển tiếp trong Ngăn Đọc

Nếu Ngăn Đọc đang tắt hoặc nếu bạn đã mở thư trong cửa sổ riêng, trên tab Trang đầu hoặc Thư, hãy bấm Trả lời, Trả lời Tất cả, hoặc Chuyển tiếp.

Nhóm phúc đáp trên ruy-băng

  1. Viết nội dung thư của bạn.

 Ghi chú    Nếu bạn muốn mở trả lời của mình trong một cửa sổ mới (để bạn có thể làm một số việc như đổi phông), bấm nút Bật Ra.

Nút Bật ra Trả lời trong Ngăn Đọc

  1. Bạn có thể thêm hoặc xóa bỏ người nhận trong các hộp Đến, CcBcc (Các hộp To, Cc và Bcc: Thư được gửi đến những người nhận trong hộp To. Những người nhận trong các hộp Cc (đồng gửi) và Bcc (gửi riêng) cũng nhận thư; tuy nhiên, những người nhận khác không nhìn thấy được tên của những người nhận trong hộp Bcc)..
  • Thêm người nhận    Bấm Đến, Cc hoặc Bcc, rồi chọn người nhận. Bạn cũng có thể nhập tên người nhận hoặc địa chỉ email vào hộp này.
  • Xóa bỏ người nhận    Bấm vào tên, rồi nhấn Xóa bỏ.
  1. Bấm Gửi.
     

 Mẹo    Nếu bạn muốn mọi trả lời tự động mở trong cửa sổ mới, từ menu Tệp, bấm Tùy chọn > Thư. Dưới Trả lời và chuyển tiếp, đánh dấu hộp Mở trả lời và chuyển tiếp trong cửa sổ mới .

Khi bạn trả lời email, người đã gửi thư đó cho bạn sẽ được tự động thêm vào hộp Đến. Tương tự, khi bạn dùng Trả lời Tất cả, hộp Đến sẽ tự động bao gồm người gửi và tất cả những người đã nhận thư gốc đó.

Trước khi bấm Trả lời Tất cả, hãy cân nhắc xem liệu có cần thiết để tất cả mọi người đọc thư trả lời của bạn không, đặc biệt là khi thư gốc được gửi cho rất nhiều người trong danh sách phân phối. Thường thì sẽ tốt hơn nếu bạn bấm Trả lời, rồi chỉ thêm những người mà bạn thực sự muốn trả lời. Hoặc nếu bạn quyết định bấm Trả lời Tất cả, hãy xóa bỏ những người không cần thiết phải đọc thư trả lời của bạn.

Khi bạn chuyển tiếp thư, các hộp Đến, CcBcc đều trống. Hãy nhập ít nhất một người nhận vào hộp Đến.

 Mẹo   Nếu bạn muốn chuyển tiếp hai hoặc ba thư cho cùng những người nhận trong một thư, trong danh sách thư, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm vào mỗi thư. Sau đó, bấm Trang đầu > Chuyển tiếp. Mỗi thư sẽ được chuyển tiếp dưới dạng một tệp đính kèm trong thư mới.

Phần đính kèm

Khi bạn chuyển tiếp thư, thư đó sẽ bao gồm mọi tệp đính kèm có trong thư gốc. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm tệp đính kèm khác vào thư.

Khi bạn trả lời thư, tệp đính kèm sẽ không được đính kèm trong thư trả lời. Đó là vì nếu làm như vậy, bạn sẽ gửi lại chính tệp đính kèm đó cho người gửi.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013