Xóa thư

Xóa thư mà bạn không còn cần hoặc muốn xem trong Hộp thư đến hoặc các thư mục thư.

  • Trong danh sách thư, khi bạn trỏ tới hoặc chọn một bức thư, biểu tượng Biểu tượng xóa sẽ xuất hiện. Để xóa thư, hãy nhấn Biểu tượng xóa.

Lệnh Xóa thư trong danh sách thư

  • Nếu thư đang mở trong cửa sổ riêng, hãy bấm Thư > Xóa.

Lệnh xóa trên ruy-băng

Khi xóa thư trong Outlook 2013, nó sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

Nếu bạn muốn bỏ qua thư mục Mục đã Xóa và xóa hẳn một thư, nhấn Shift+Delete hoặc Shift+Biểu tượng xóa. Bạn sẽ không thể đổi ý và khôi phục lại thư đó sau này.

Chờ chút! Tôi muốn đổi ý

Nếu thư bạn muốn giữ vẫn ở trong thư mục Mục đã Xóa, kéo thư đó từ thư mục Mục đã Xóa sang một thư mục khác. Khi thư mục được làm trống cho các tài khoản POP3 (Giao thức Bưu điện 3 (Post Office Protocol 3, POP3): Một giao thức Internet phổ biến được sử dụng để truy xuất các email từ một máy chủ email Internet.), IMAP (IMAP (Giao thức truy nhập thông điệp Internet): Không giống với các giao thức email trên Internet như POP3, IMAP tạo ra các thư mục trên một máy chủ để lưu trữ/tổ chức các thư được các máy tính khác truy xuất. Bạn chỉ cần đọc các tiêu đề thư và lựa chọn tải thư nào xuống.) và Microsoft Hotmail, thư sẽ bị xóa hẳn.

Có trường hợp ngoại lệ đối với một số tài khoản Microsoft Exchange Server. Nếu được cho phép, bạn có thể truy lục các thư đã xóa trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này sẽ do người quản trị Exchange thiết lập.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013