Tạo Thư mục Tìm kiếm

Thư mục Tìm kiếm là thư mục ảo, cung cấp dạng xem của tất cả các mục thư khớp với tiêu chí tìm kiếm cụ thể. Ví dụ, Thư mục Tìm kiếm Thư Chưa đọc cho phép bạn xem tất cả các thư chưa đọc trong một thư mục, mặc dù các thư này có thể được lưu tại các thư mục khác nhau.


  Ghi chú 

Thêm Thư mục Tìm kiếm đã xác định trước

 1. Trong Thư, hãy bấm Thư mục.
 2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Thư mục Tìm kiếm Mới.

Lối tắt bàn phím    Để tạo Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy nhấn Ctrl+Shift+P.

 1. Từ danh sách Chọn một Thư mục Tìm kiếm, hãy bấm vàoThư mục Tìm kiếm bạn muốn thêm vào.
 2. Nếu được nhắc, dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy chỉ rõ tiêu chí tìm kiếm để sử dụng.
 3. Để chọn một hộp thư khác để tìm kiếm, dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy bấm vào mũi tên trong hộp Tìm thư trong, rồi chọn hộp thư từ danh sách.

 Mẹo    Để thay đổi tiêu chí cho Thư mục Tìm kiếm, hãy bấm chuột phải vào thư mục trong Ngăn Dẫn hướng, bấm Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm này, bấm Tiêu chí, rồi thay đổi tiêu chí. Không thể thay đổi tiêu chí của Thư mục Tìm kiếm trong nhóm Đọc Thư, chẳng hạn như Hộp thư đến, Thư nháp hoặc Mục đã Gửi.

Đầu Trang Đầu Trang

Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh

 1. Trong Thư, hãy bấm Thư mục.
 2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Thư mục Tìm kiếm Mới.

Lối tắt bàn phím    Để tạo Thư mục Tìm kiếm, bạn hãy nhấn Ctrl+Shift+P.

 1. Từ danh sách Chọn một Thư mục Tìm kiếm, bấm Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh.
 2. Dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bấm Chọn.
 3. Hãy nhập tên cho Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh của bạn.
 4. Bấm Tiêu chí, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.
  • Tab Thư chứa tiêu chí về nội dung hoặc thuộc tính thư, chẳng hạn như người gửi, từ khóa hay người nhận.
  • Tab Nhiều Lựa chọn hơn chứa tiêu chí về các điều kiện khác của thư, chẳng hạn như mức quan trọng, cờ, phần đính kèm hay phân loại.
  • Tab Nâng cao cho phép bạn tạo tiêu chí chi tiết. Dưới Xác định thêm tiêu chí, hãy bấm Trường, bấm vào kiểu tiêu chí bạn muốn, rồi bấm vào tiêu chí cụ thể từ danh sách. Sau đó, trong hộp Điều kiện và hộp Giá trị, hãy bấm vào những tùy chọn bạn muốn, rồi bấm Thêm vào Danh sách. Lặp lại thao tác này cho mỗi tiêu chí bạn muốn thêm vào thư mục tìm kiếm này, rồi bấm OK.
 5. Bấm Duyệt, chọn những thư mục bạn muốn tìm kiếm.
 6. Bấm OK để đóng từng hộp thoại đang mở.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013