Chỉ xem thư chưa đọc

Để chỉ xem thư mà bạn chưa đọc, hãy làm như sau:

Trong bất kỳ thư mục nào trong hộp email, ở đầu danh sách thư, hãy bấm Chưa đọc (như hình bên dưới).

Hiện tất cả các thư chưa đọc

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013