Đăng nhập vào Office 365 for Business

Đăng nhập vào Office 365 for Business để truy nhập email, lịch, Site nhóm, OneDrive for Business của bạn và nhiều nữa. Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập theo cách này hoặc bạn muốn truy nhập trực tiếp các dịch vụ Office 365, hãy dùng các URL và thông tin khắc phục sự cố sau đây.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Office 365

Dùng các URL này để đăng nhập vào Office 365 for Business. Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập bằng cách dùng URL đăng nhập Office 365 chính, hãy thử các URL khác được cung cấp. Hãy dùng thẻ đánh dấu cho bất kỳ URL nào trong trình duyệt web của bạn để nhanh chóng truy cập vào những dịch vụ bạn thường dùng nhất.

Dịch vụ Nhập URL này vào thanh địa chỉ của trình duyệt web
Đăng nhập Office 365 https://login.microsoftonline.com
Đăng nhập Office.com https://office.com
Email http://mail.office365.com
Trang nhóm SharePoint https://<domain>.sharepoint.com/
OneDrive for Business https://<domain>.sharepoint.com/personal/<UserAlias>_<domain>/
Nguồn cấp tin tức https://<domain>-my.sharepoint.com
Trang web công cộng

https://<domain>-public.sharepoint.com

Bạn cũng có thể dùng một miền tùy chỉnh, chẳng hạn như http://www.contoso.com

Vẫn gặp sự cố?

  • Hãy đăng nhập và đặt câu hỏi trong Cộng đồng Office 365.
  • Liên hệ người quản trị Office 365 của bạn. Họ có thể giúp được bạn.

Người quản trị Office 365: Kiểm tra trạng thái, khắc phục sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ

Kiểm tra trạng thái

  • Nếu trang Trạng thái dịch vụ không sẵn dùng, hãy đăng nhập vào Hệ thống Phát tin Khẩn cấp để xem trạng thái dịch vụ. Bạn sẽ cần đăng nhập với ID người dùng của bạn trong Office 365.

Khắc phục sự cố

Yêu cầu trợ giúp

  • Đăng nhập và đặt câu hỏi trong Cộng đồng Office 365.
  • Nếu Cổng thông tin Office 365 (https://portal.microsoftonline.com/admin) sẵn dùng, hãy gửi yêu cầu dịch vụ:
  • Office 365 Small Business: Trong Cổng thông tin Office 365, đi tới Quản trị > Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ và gửi yêu cầu dịch vụ.
  • Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business: Trong Cổng thông tin Office 365, đi tới Quản trị > Office 365 > Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ và gửi yêu cầu dịch vụ.
 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business