Thay đổi thiết đặt tài khoản của bạn trong Office 365 như mật khẩu hoặc ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi thiết đặt tài khoản Office 365 của bạn, bao gồm ngôn ngữ, mật khẩu và hơn thế nữa.

Các thiết đặt

Để xem thiết đặt tài khoản cá nhân của bạn, ở đầu trang trong Office 365, hãy bấm Thiết đặt  > Thiết đặt Office 365.

Thiết đặt tài khoản cá nhân Những việc bạn có thể thực hiện

Phần mềm

Cài đặt phần mềm như Office và Lync. Nội dung của trang này thay đổi tùy theo bạn được quyền truy cập vào những gì. Ví dụ, nếu bạn dùng máy Mac, bạn sẽ thấy thông tin dành cho người dùng máy Mac. Hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac cùng với Office 365.

Mật khẩu

Thay đổi mật khẩu Office 365 của bạn. Hãy xem Thay đổi mật khẩu của bạn.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ của bạn cho cổng thông tin Office 365, Nguồn cấp tin tức, OneDrive và Site. Hãy xem Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn.

Ưu tiên Liên hệ

Một số người có được tab này, cho phép họ kiểm soát những loại hình liên lạc họ nhận được từ Microsoft. Hãy xem Thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn.

Bắt đầu

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào cổng thông tin Office 365, trang hiện các tác vụ khởi động như xem video, cài đặt phần mềm trên PC và Mac của bạn và thiết lập truy nhập di động trên điện thoại hay máy tính bảng của bạn. Bấm vào tab này trong thiết đặt Office 365 để xem lại trang đó.

 Mẹo   

  • Tùy chọn Khác. Có thiết đặt và tùy chọn cho tất cả dịch vụ trong Office 365 , bao gồm Outlook, Nguồn cấp tin tức và Trang. Để xem những thiết đặt này, hãy bấm vào nối kết ở đầu trang của dịch vụ, rồi bấm Thiết đặt   . Các lựa chọn dưới Thiết đặt sẽ thay đổi cho từng dịch vụ.
  • Ảnh. Bạn có thể thay đổi ảnh hiện ra cho bạn trong Outlook Web App và Lync. Đối với Outlook Web App, hãy xem phần Tài khoản của tôi. Đối với Lync, hãy xem phần Thay đổi ảnh của bạn.

Thiết đặt cho người quản trị

Người quản trị là người thiết lập Office 365 cho tổ chức. Tổ chức của bạn có thể có một người quản trị hoặc một nhóm người quản trị. Người quản trị có thể thay đổi các thiết đặt cho toàn bộ tổ chức. Những thiết đặt này khác với các thiết đặt tài khoản cá nhân.

Thiết đặt cho người quản trị Những việc bạn có thể thực hiện

Ưu tiên Liên hệ

Yêu cầu Microsoft gửi cho bạn—hoặc ngừng gửi cho bạn—thông tin về các chủ đề như khuyến mãi, nghiên cứu khách hàng và các thông báo về tuân thủ. Hãy xem Thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn.

Thay đổi thông tin công ty

Thông tin này bao gồm địa chỉ công ty. Hãy xem Thay đổi địa chỉ và các thông tin khác trong hồ sơ tổ chức của bạn.

Đặt lại mật khẩu

Người quản trị có thể đặt lại mật khẩu cho người dùng nếu họ quên. Hãy xem Đặt lại mật khẩu người dùng.

Và người quản trị cũng có thể đặt lại mật khẩu của chính mình nếu họ quên mật khẩu. Hãy xem Đặt lại mật khẩu cho người quản trị.

Người quản trị cũng có thể thay đổi thời hạn hết hạn mật khẩu. Hãy xem hay đổi thời hạn hết hạn mật khẩu.

Thẻ tín dụng

Người quản trị có thể thay đổi thẻ tín dụng để thanh toán cho Office 365. Hãy xem Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Nhận trợ giúp về Office 365

Nếu bạn gặp vấn đề, dù lớn hay nhỏ, hãy xem trong Cộng đồng Office 365 để có câu trả lời. Bạn có thể đăng câu hỏi mới nếu chưa có ai hỏi câu hỏi đó.

Hủy Office 365

Nếu Office 365 không phù hợp cho tổ chức của bạn, bạn có thể hủy gói đăng ký của mình. Đối với Office 365 Small Business, hãy xem phần Hủy gói đăng ký của tôi. Đối với Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business, hãy xem phần Hủy gói đăng ký của tôi.
 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business