Bắt đầu thiết kế trang web công cộng với tên miền tùy chỉnh của bạn

Trang web công cộng đi kèm với đăng ký Office 365 Small Business của bạn. Sau khi trang web được thiết lập theo diện mạo bạn muốn, bạn có thể thay đổi địa chỉ trang web để dùng tên miền của bạn, như www.fourthcoffee.com. Bạn có thể tùy chỉnh site bằng cách chọn một mẫu, thêm văn bản và logo riêng của bạn, v.v.

Để bắt đầu làm việc với site của bạn, trong Office 365, trên ngăn Bắt đầu, hãy bấm Trang web công cộng.

Chúng tôi sẽ giới thiệu cách dùng công cụ thiết kế trong SharePoint Online để tùy chỉnh trang web của bạn. Sau đó, khi bạn đã thiết lập tên miền của bạn với Office 365, bạn có thể thay đổi URL để dùng tên miền công cộng của bạn: Trang web > Quản lý trang web công cộng của bạn.

 Ghi chú    Nếu bạn đã và đang dùng Office 365 một thời gian, có thể bạn có hai trang web công cộng với cùng một dịch vụ. Bạn có thể giữ lại và dùng cả hai trang web đó và chia sẻ chúng công khai. Tuy nhiên, mỗi lần bạn có thể liên kết tên miền tùy chỉnh của bạn với chỉ một trong các site này.

Tìm hiểu những gì có thể thực hiện với trang web công cộng Office 365 của bạn.

 
 
Áp dụng cho:
Quản trị Office 365 Small Business