Bắt đầu dùng trang SharePoint, SkyDrive Pro và Nguồn cấp tin tức để chia sẻ tài liệu và ý tưởng

Office 365 có ba dịch vụ cho phép bạn chia sẻ các ý tưởng và tài liệu, cộng tác với những người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn: Nguồn cấp tin tức, SkyDrive Pro và Trang. Để thử dùng những dịch vụ này, hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang, hãy bấm Nguồn cấp tin tức, SkyDrive hoặc Trang.

Bạn có thể:

  • Chia sẻ ý tưởng bằng cách đăng tin lên nguồn cấp tin tức
  • Dõi theo mọi người, tài liệu và các thẻ để biết thông tin về các hoạt động và cập nhật
  • Tạo các trang nhóm và thư viện tài liệu để tài liệu luôn được sắp xếp có tổ chức
  • Kiểm soát xem ai có thể nhìn thấy tài liệu của bạn, bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn
  • Dùng hộp thư của trang để lưu giữ và chia sẻ email cho một nhóm hoặc dự án
  • Cộng tác trên các tài liệu Office như Word, Excel và PowerPoint
  • Tạo các danh sách, lịch và mẫu để cả nhóm có thể dùng
  • Đồng bộ hóa thư viện tài liệu với một thư mục trên máy tính của bạn, để bạn có thể dễ dàng đi đến các tệp của mình

Các bài viết

Video và các khóa đào tạo

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người dùng, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business