Làm thế nào để mua tên miền

Nếu bạn chưa có tên miền riêng, bạn có thể dễ dàng mua trực tuyến, ví dụ từ một cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà bán lại tên miền. Bạn nhận được tên miền khi bạn đăng ký Office 365, ví dụ, contoso.onmicrosoft.com. Nhưng bạn có thể muốn dùng tên miền tùy chỉnh, chẳng hạn như fourthcoffee.com.

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của bạn.

 Thận trọng    Một số cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS không cho phép tạo tất cả bản ghi DNS được yêu cầu bởi Office 365. Cơ quan đăng ký được liệt kê ở đây hỗ trợ tất cả các bản ghi cần thiết. Nếu bạn đang nghĩ về việc sử dụng một cơ quan đăng ký khác, hãy tìm hiểu những giới hạn của dịch vụ tiềm năng.

Sau khi bạn đăng ký tên miền của bạn (ở một cơ quan đăng ký tên miền), bạn đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị và thiết lập tên miền của mình để bạn có thể dùng nó với địa chỉ email và các dịch vụ khác.

Mua một tên miền từ Go Daddy

Bạn có thể mua một tên miền từ Go Daddy trực tiếp từ Office 365 khi bạn đã đăng nhập vào cổng thông tin.

  1. Hãy đến trang Tên miền trong Office 365.
  • Đối với Office 365 Small Business, hãy đi đến Quản trị > Quản lý website và tên miền email của bạn.
  • Đối với Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, hãy đi đến Quản trị > Office 365 > Tên miền.
  1. Chọn Mua tên miền.

Cơ quan đăng ký tên miền bổ sung có hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS được yêu cầu cho Office 365

Để mua một tên miền từ cơ quan đăng ký tên miền ngoài Go Daddy, tốt nhất là chọn một tên miền hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS mà dịch vụ Office 365 cần, chẳng hạn như sau.

Chuyển tên miền của bạn vào cơ quan đăng ký tên miền khác

Nếu tên miền của bạn được đăng ký tại một nhà cung cấp không hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS cần thiết, bạn có thể chuyển tên miền tới một nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi bạn chuyển tên miền, bạn thay đổi người mà bạn gửi các khoản thanh toán tới để làm mới và giữ tên miền của bạn.

Yêu cầu chuyển tại cơ quan đăng ký mà bạn muốn chuyển tên miền của bạn vào. Tìm kiếm một tùy chọn trên website của họ như Truyền DNS. Sau khi họ thực hiện thay đổi, có thể mất vài ngày để cập nhật trên internet.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business