Làm thế nào để mua tên miền

Nếu bạn chưa có tên miền riêng của mình, bạn có thể dễ dàng mua trực tuyến tại cơ quan đăng ký tên miền, đơn vị bán lẻ tên miền, hoặc thậm chí nhà cung cấp dịch vụ Internet hiện tại của bạn.

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn, với tư cách người quản trị, phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của mình. Bạn có thể dùng tên miền riêng của mình với Office 365 để cá nhân hóa địa chỉ email, địa chỉ nhắn tin tức thời và trang web của mình trên Office 365.

Bạn nhận được tên miền khi bạn đăng ký Office 365, ví dụ, contoso.onmicrosoft.com. Nhưng bạn có thể muốn dùng tên miền tùy chỉnh, chẳng hạn như fourthcoffee.com.

Sau đây là một số cơ quan đăng ký tên miền phổ biến:

Sau khi đăng ký tên miền, bạn có thể đăng nhập Office 365 và thiết lập tên miền của mình để bạn có thể dùng nó với địa chỉ email và các dịch vụ khác.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business