Tôi có thể thêm miền con hoặc nhiều miền tùy chỉnh vào Office 365 không?

Bạn có thể thêm nhiều miền tùy chỉnh vào tất cả các thuê bao Office 365 nhưng bạn chỉ có thể thêm miền con vào Office 365 Midsize Business và Office 365 Enterprise. Cũng có những khác biệt quan trọng cho các tính năng miền khác.

Hãy so sánh các tính năng theo kiểu song song trong bảng dưới đây để bảo đảm Office 365 Small Business sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn trước khi bạn thêm miền. Nếu không, có thể bạn sẽ thực hiện được một phần việc thiết lập miền bằng Office 365 Small Business rồi mới thấy rằng bạn sẽ không thể làm được một điều gì đó quan trọng cho công việc của mình, chẳng hạn như dùng miền con. Đến lúc đó, sẽ mất thời gian để loại bỏ miền của bạn khỏi Office 365 và chuyển sang một thuê bao Office 365 khác.

 Ghi chú    Khi cân nhắc xem thuê bao Office 365 nào tốt nhất cho bạn, bạn có thể muốn xem lại tổng quan về tính năng sản phẩm của mỗi thuê bao để cân nhắc những ưu tiên cùng với nhu cầu về tên miền của mình.

Office 365 Small Business Office 365 Midsize Business và Office 365 Enterprise
Miền con

Bạn có thể thêm miền tùy chỉnh, chẳng hạn như contoso.com, nhưng bạn không thể thêm miền con, chẳng hạn như partners.contoso.com.

 Ghi chú    Office 365 Small Business tự động chắp thêm “www” vào đầu tên miền nếu bạn dùng miền đó cùng với trang web Office 365 công cộng của mình, như www.contoso.com. Bạn không cần phải lo lắng về việc không thể thêm miền con “www”.

Bạn có thể thêm nhiều miền con: ví dụ, www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com,v.v.

Trang web công cộng hiện tại Nếu bạn đã có một trang web công cộng trước khi đăng ký Office 365 và bạn muốn tiếp tục sử dụng trang web đó thay vì thiết lập trang web mới , bạn có thể làm như vậy. Nhưng bạn phải thực hiện thêm một số bước nếu bạn muốn dùng trang web công cộng hiện tại của mình. Khi bạn thêm miền vào Office 365, bạn có thể tiếp tục lưu trữ trang web hiện tại của mình tại một nhà cung cấp dịch vụ khác mà không phải làm thêm bước gì.
Bản ghi DNS

Sau khi thiết lập miền trong Office 365, bạn sẽ có lựa chọn. Bạn có thể để Office 365tạo và lưu trữ bản ghi DNS và tự động cấu hình các dịch vụ của bạn, chẳng hạn như email và Lync hoặc bạn có thể quản lý bản ghi DNS tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của mình.

Sau khi thiết lập miền trong Office 365, bạn sẽ thêm và cập nhật bản ghi DNS trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của mình và cấu hình bản ghi DNS cho các dịch vụ như email và Lync.

Bạn tiếp tục quản lý bản ghi DNS của mình tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS (hoặc tại cơ sở, nếu bạn quản lý tệp DNS của mình cục bộ) - ví dụ, thêm hoặc cập nhật bản ghi MX hoặc CNAME.

Email và IM

Nếu bạn chọn để Office 365 tạo và lưu trữ bản ghi DNS của mình, thì email và IM sẽ được tự động thiết lập để sử dụng miền của bạn, do Office 365 lưu trữ và bạn không thể lưu trữ email hoặc IM tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

Nếu bạn chọn quản lý bản ghi DNS của riêng mình tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn, thì bạn có thể lưu trữ email hoặc IM tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

Bạn có thể thiết lập email, IM và trang web công cộng của mình để sử dụng miền của bạn do Office 365 lưu trữ, hoặc bạn có thể lưu trữ một vài (hoặc tất cả) những dịch vụ này trên miền của bạn tại một nhà cung cấp khác.
Nhiều miền

Bạn có thể thêm nhiều miền vào Office 365.

Nếu bạn chọn để Office 365 tạo và lưu trữ bản ghi DNS của mình, bạn có thể thiết lậpOffice 365email và IM cùng nhau trên bất kỳ miền nào trong những miền này.

Nếu bạn chọn quản lý các bản ghi DNS của riêng mình tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn, thì bạn có thể lưu trữ bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ miền nào trong số những miền này. Ví dụ, bạn có thể dùng email với một tên miền và dùng tên miền khác cho địa chỉ trang web công cộng của bạn.

Bạn có thể thêm nhiều miền vào Office 365 và bạn có thể lưu trữ bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ miền nào trong số những miền này.

Ví dụ, bạn có thể dùng email với một tên miền và dùng tên miền khác cho địa chỉ trang web SharePoint Online công cộng của bạn.

Thông tin bổ sung về cách miền hoạt động với các dịch vụ Office 365

  • Bạn có thể thêm tới 600 tên miền vào tài khoản Office 365 của mình.
  • Bạn không thể nhập trang web công cộng vào Office 365. Vì vậy, nếu bạn chọn sử dụng miền của mình cùng với trang web Office 365 công cộng thay vì duy trì trang web hiện tại của bạn, bạn phải thiết kế và nhập trang web mới từ đầu.
  • Office 365 tạo miền cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com. Bạn có thể tiếp tục dùng miền này cho ID người dùng và cho dịch vụ Office 365 của mình, hoặc thêm miền tùy chỉnh của riêng bạn.
  • Bạn có thể dùng bất kỳ tên miền tùy chỉnh nào sẵn có tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn. Tên này không nhất thiết phải khớp với phần đầu của miền onmicrosoft.com của bạn. Ví dụ, nếu bạn đăng ký Office 365 bằng fabrikam.onmicrosoft.com, bạn có thể dùng fabrikam.com, fabrikam_NW.com, hoặc một tên hoàn toàn khác như fourthcoffee.com.

Tìm hiểu thêm về thiết lập quản lý miền cho Office 365 Small Business hoặc Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business .

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business