Lựa chọn thị trường thanh toán của bạn:

So sánh các tùy chọn Lync

Lync Server
2013
Lync Online
Gói 1
Lync Online
Gói 2
Giá chưa bao gồm thuế {LyncOP1Buy|price}/người dùng mỗi tháng {LyncOP2Buy|price}/người dùng mỗi tháng
Khả năng mới Dùng thử bây giờ Mua Mua
Hiện diện Phong phú, Nhắn tin Tức thời (1:1 và nhiều người), liên tác Microsoft Office
Liên kết Điện toán Đám mây IM/P Công cộng trực tiếp với Windows
Kết nối Skype
Trò chuyện Liên tục
Gọi từ Lync đến Lync (thoại và video HD, 1:1)
Tìm kiếm Kỹ năng (yêu cầu có Máy chủ SharePoint)
Màn hình máy tính, Ứng dụng và Chia sẻ Bảng trắng
Nhiều bên (3+) Chia sẻ Âm thanh/Video/Nội dung (Theo lịch và Phi thể thức)
Kiểm soát Cuộc họp (Người tổ chức, Trải nghiệm Hành lang, Tham gia Từ)
Ghi chú Trong Cuộc họp được Cải thiện với Chia sẻ OneNote
Hội thảo Thoại trên Lync
Liên tác với Bên thứ 3 Cung cấp Hội thảo Thoại
Video Nhiều bên trên Lync
Chức năng Thoại Doanh nghiệp (Incl. Malicious Call Trace, E911, Call Park)
Máy khách Di động Lync
Ứng dụng Web Lync
Khả năng mới Dùng thử bây giờ Mua Mua
{LyncOP1Buy|price}/người dùng mỗi tháng {LyncOP2Buy|price}/người dùng mỗi tháng
Lync Server
2013
Lync Online
Gói 1
Lync Online
Gói 2
Thông tin thêm
Tìm thông tin cho: Chuyên gia CNTT|Nhà phát triển