Thoát khỏi một cuộc họp Lync Web App

Để thoát khỏi một cuộc họp, bạn nên bấm Thoát khỏi Cuộc họp ở góc trên bên phải cửa sổ cuộc họp.

Nếu bạn đóng cửa sổ trình duyệt thay vì bấm thoát khỏi cuộc họp, tên của bạn sẽ vẫn nằm trong danh sách người dự cuộc họp và những người dự khác sẽ không biết là bạn đã rời khỏi cuộc họp.

Nếu bạn bấm biểu tượng Ống nghe điện thoại bên dưới Thoát khỏi Cuộc họp, bạn sẽ rời khỏi phần âm thanh của cuộc họp nhưng vẫn có thể xem và chia sẻ nội dung, và dùng nhắn tin tức thời. Hãy dùng tùy chọn này nếu bạn cần rời khỏi máy tính và nối kết với phần âm thanh cuộc họp bằng điện thoại của mình.

 
 
Áp dụng cho:
Lync Web App, Lync Web App cho Lync Online