Những hàm mới trong Excel 2013

 Quan trọng   Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính RT chạy Windows sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về các khác biệt.

Bấm vào bất kỳ tên hàm nào trong danh sách sau đây để xem trợ giúp chi tiết về hàm đó.

Tên hàm Kiểu và mô tả
Hàm ACOT Toán học và lượng giác:   Trả về arccotangent của một số
Hàm ACOTH Toán học và lượng giác:   Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số
Hàm ARABIC Toán học và lượng giác:   Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Hàm BASE Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)
Hàm BINOM.DIST.RANGE Thống kê:    Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức
Hàm BITAND Kỹ thuật:   Trả về một "Bitwise And" của hai số
Hàm BITLSHIFT Kỹ thuật:   Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển
Hàm BITOR Kỹ thuật:   Trả về một bitwise OR của hai số
Hàm BITRSHIFT Kỹ thuật:   Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển
Hàm BITXOR Kỹ thuật:   Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số
Hàm CEILING.MATH Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm COMBINA Toán học và lượng giác:   
Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho
Hàm COT Toán học và lượng giác:   Trả về dạng cosin hyperbolic của một số
Hàm COTH Toán học và lượng giác:   Trả về cotang của một góc
Hàm CSC Toán học và lượng giác:   Trả về cosecant của một góc
Hàm CSCH Toán học và lượng giác:   Trả về cosec hyperbolic của một góc
Hàm DAYS Ngày và giờ:   Trả về số ngày giữa hai ngày
Hàm DECIMAL Toán học và lượng giác:   Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân
Hàm ENCODEURL Trang web:   Trả về chuỗi mã URL
Hàm FILTERXML Web:   Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định
Hàm FLOOR.MATH Toán học và lượng giác:   Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm FORMULATEXT Tham chiếu và tra cứu:   Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản
Hàm GAMMA Thống kê:   Trả về giá trị hàm Gamma
Hàm GAUSS Thống kê:    Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Hàm IFNA Lô-gic:   Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức
Hàm IMCOSH Kỹ thuật:    Trả về cosin hyperbolic của một số phức
Hàm IMCOT Kỹ thuật:   Trả về cotang của một số phức
Hàm IMCSC Kỹ thuật:    Trả về cosec của một số phức.
Hàm IMCSCH Kỹ thuật:    Trả về cosec hyperbolic của một số phức.
Hàm IMSEC Kỹ thuật:   Trả về sec của một số phức
Hàm IMSECH Kỹ thuật:   Trả về sec hyperbolic của một số phức
Hàm IMSINH Kỹ thuật:   Trả về sin hyperbolic của một số phức
Hàm IMTAN Kỹ thuật:   Trả về tang của một số phức
Hàm ISFORMULA Thông tin:   Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức
Hàm ISOWEEKNUM Ngày và giờ:   Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho
Hàm MUNIT Toán học và lượng giác:   Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định.
Hàm NUMBERVALUE Văn bản    Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa
Hàm PDURATION Tài chính:   Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định
Hàm PERMUTATIONA Thống kê:   Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng
Hàm PHI Thống kê:   Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn
Hàm RRI Tài chính:   Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư
Hàm SEC Toán học và lượng giác:   Trả về sec của một góc
Hàm SECH Toán học và lượng giác:   Trả về sec hyperbolic của một góc
Hàm SHEET Thông tin:   Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu
Hàm SHEETS Thông tin:   Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu
Hàm SKEW.P Thống kê:   Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó
Hàm UNICHAR Văn bản   Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho
Hàm UNICODE Văn bản   Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản
Hàm WEBSERVICE Web:   Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.
Hàm XOR Lô-gic:   Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013