Hàm LEN (DAX)

Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này


Cú pháp

LEN(<text>)

Đầu Trang Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

text

Văn bản có độ dài bạn muốn tìm, hoặc một cột chứa văn bản. Khoảng trống được tính như ký tự.

Đầu Trang Đầu Trang

Giá trị Trả về

Số nguyên biểu thị số ký tự trong chuỗi văn bản.

Đầu Trang Đầu Trang

Chú thích

Trong khi Microsoft Excel có các hàm khác nhau để làm việc với văn bảng bằng ngôn ngữ ký tự một byte và hai byte, DAX sử dụng Unicode và lưu trữ tất cả ký tự với cùng một độ dài.

Do đó, LEN luôn đếm mỗi ký tự làm 1, không phụ thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ mặc định.

Nếu bạn sử dụng LEN với một cột chứa giá trị không phải văn bản, ví dụ như ngày tháng hoặc Boolean, hàm ngầm đổi kiểu giá trị sang văn bản, sử dụng định dạng cột hiện tại.

Đầu Trang Đầu Trang

Ví dụ

Công thức sau tính tổng độ dài của địa chỉ trong cột [Dòng Địa chỉ 1] và [Dòng Địa chỉ 2].

=LEN([AddressLine1])+LEN([AddressLine2)

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Power BI for Office 365 Preview, Power Pivot in Excel 2013