Hàm ISBLANK (DAX)

Kiểm tra xem giá trị có trống hay không và trả về TRUE hoặc FALSE.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này


Cú pháp

ISBLANK(<value>)

Đầu Trang Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

value

Giá trị hoặc biểu thức bạn muốn kiểm tra.

Đầu Trang Đầu Trang

Giá trị Trả về

Giá trị Boolean của TRUE nếu giá trị là trống; nếu không, giá trị là FALSE.

Đầu Trang Đầu Trang

Ví dụ

Công thức này tính tỷ lệ tăng hoặc giảm trong doanh số so với năm trước. Ví dụ sử dụng hàm IF để kiểm tra giá trị cho doanh số năm trước nhằm tránh lỗi chia cho 0.

Nhãn Hàng

Total Sales

Total Sales Previous Year

Sales to Previous Year Ratio

2005 $10,209,985.08    
2006 $28,553,348.43 $10,209,985.08 179.66%
2007 $39,248,847.52 $28,553,348.43 37.46%
2008 $24,542,444.68 $39,248,847.52 -37.47%
Tổng Cuối $102,554,625.71    
    //Sales to Previous Year Ratio
    
     

=
IF( ISBLANK(' CalculatedMeasures '[ PreviousYearTotalSales ])
, BLANK()

, ( '
CalculatedMeasures '[Total Sales]-' CalculatedMeasures '[ PreviousYearTotalSales ] )
/'
CalculatedMeasures '[ PreviousYearTotalSales ])

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Power BI for Office 365 Preview, Power Pivot in Excel 2013