Hàm INT (DAX)

Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này


Cú pháp

INT(<number>)

Đầu Trang Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

number

Số bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên

Đầu Trang Đầu Trang

Giá trị Trả về

Số nguyên.

Đầu Trang Đầu Trang

Chú thích

TRUNC và INT có điểm chung là cả hai hàm đều trả về số nguyên. TRUNC loại bỏ phần phân số của một số. INT làm tròn xuống số nguyên gần nhất dựa trên giá trị của phần phân số của số đó. INT và TRUNC chỉ khác nhau khi sử dụng số âm: TRUNC(-4.3) trả về -4, nhưng INT(-4.3) trả về -5 vì -5 là số nhỏ hơn.

Đầu Trang Đầu Trang

Ví dụ

Biểu thức sau làm tròn giá trị thành 1. Nếu bạn dùng hàm ROUND, kết quả sẽ là 2.

=INT(1.5)

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Power Pivot in Excel 2013