Hàm IFERROR (DAX)

Đánh giá một biểu thức và trả về giá trị đã chỉ định nếu biểu thức đó trả về lỗi; nếu không trả về giá trị của chính biểu thức đó.

Bài viết này mô tả hàm trong Biểu thức Phân tích Dữ liệu (Data Analysis Expressions, DAX), một ngôn ngữ biểu thức công thức dùng để xác định các phép tính trong Power Pivot trong Excel. Nhiều hàm DAX có cùng tên và có hành vi tương tự như hàm Excel; tuy nhiên các hàm DAX chỉ có thể được dùng trong công thức DAX.

Trong bài viết này


Cú pháp

IFERROR(value, value_if_error)

Đầu Trang Đầu Trang

Tham số

Thuật ngữ

Định nghĩa

value

Giá trị hoặc biểu thức bất kỳ.

value_if_error

Giá trị hoặc biểu thức bất kỳ.

Đầu Trang Đầu Trang

Giá trị Trả về

Giá trị vô hướng có cùng một loại như value

Đầu Trang Đầu Trang

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để bẫy lỗi và xử lý lỗi trong một biểu thức.

Nếu value hoặc value_if_error là một ô rỗng, IFERROR coi giá trị đó là một chuỗi rỗng ("").

Hàm IFERROR dựa theo hàm IF, và sử dụng cùng thông báo lỗi nhưng có ít đối số hơn. Mối quan hệ giữa hàm IFERROR và hàm IF như sau:

IFERROR(A,B) := IF(ISERROR(A), B, A)

Chú ý rằng giá trị được trả về cho A và B phải có cùng loại dữ liệu; do đó, cột hoặc biểu thức sử dụng cho value và giá trị trả về cho value_if_error phải có cùng loại dữ liệu.

Đầu Trang Đầu Trang

Ví dụ

Ví dụ sau trả về 9999 nếu biểu thức 25/0 đánh giá cho một lỗi. Nếu biểu thức trả về một giá trị không phải lỗi, giá trị đó được truyền tới biểu thức viện dẫn.

=IFERROR(25/0,9999) 

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Power BI for Office 365 Preview, Power Pivot in Excel 2013