Xóa tài liệu trong SkyDrive

SkyDrive nằm trên web, vì vậy hãy bắt đầu bằng đăng nhập vào SkyDrive. Bấm chuột phải vào tài liệu, sau đó bấm Xóa bỏ.

Lệnh Xóa bỏ

Nếu bạn muốn xóa bỏ nhiều tài liệu, hãy chọn từng tài liệu. Sau đó bấm chuột phải rồi bấm Xóa bỏ.

Xóa các tệp đã chọn

Để xóa ảnh và các loại tệp khác cũng như các thư mục khác, bạn cũng làm tương tự như vậy. Khi bạn xóa một thư mục, tất cả phần nội dung trong thư mục đó cũng bị xóa.

 Mẹo    Nếu bạn sợ thiếu dung lượng, hãy sắp xếp tài liệu theo kích cỡ tệp. Theo cách này, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra các tệp lớn nhất. Chuyển sang dạng xem hiển thị danh sách các tệp của bạn. Trong danh sách tài liệu, bấm Kích cỡ để các thư mục và tệp lớn nhất chuyển lên đầu danh sách (Bạn có thể phải mở rộng cửa sổ trình duyệt để xem cột Kích cỡ).
Sắp xếp theo kích cỡ

Hãy xem mục Quản lý lưu trữ trong SkyDrive (đăng nhập vào SkyDrive) để biết các tùy chọn lưu trữ tệp.

 
 
Áp dụng cho:
Office 2013