AVERAGEIF (Hàm AVERAGEIF)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). AVERAGEIF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị trung bình (trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí đưa ra.

Cú pháp

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Cú pháp hàm AVERAGEIF có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau:

 • Range    Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria    Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình. Ví dụ, các tiêu chí có thể được biểu thị dưới dạng như 32, "32", ">32", "táo" hoặc B4.
 • Average_range    Tùy chọn. Tập hợp các ô thực tế để tính giá trị trung bình. Nếu bỏ qua, phạm vi được dùng.

Nhận xét

 • Các ô trong phạm vi có chứa TRUE hoặc FALSE sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu ô trong phạm vi trung bình là một ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua nó.
 • Nếu phạm vi là giá trị trống hoặc dạng văn bản, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0! .
 • Nếu một ô trong tiêu chí bị bỏ trống, AVERAGEIF sẽ xem ô đó như giá trị 0.
 • Nếu không có ô nào trong phạm vi đáp ứng các tiêu chí, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Bạn có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong tiêu chí. Dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.
 • Average_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng như phạm vi. Các ô thực tế được tính giá trị trung bình sẽ được xác định bằng cách dùng ô trái trên cùng trong average_range làm ô đầu tiên, sau đó gộp các ô tương ứng về kích cỡ và hình dạng với phạm vi. Ví dụ:
Nếu phạm vi là Và average_range là Khi đó các ô thực tế được đánh giá là
A1:A5 B1:B5 B1:B5
A1:A5 B1:B3 B1:B5
A1:B4 C1:D4 C1:D4
A1:B4 C1:C2 C1:D4

 Ghi chú   Hàm AVERAGEIF đo xu hướng trung tâm, là vị trí trung tâm của một nhóm số trong phân phối thống kê. Ba cách đo lường thông dụng nhất về xu hướng trung tâm là:

 • Trung bình     là trung bình số học, được tính bằng cách cộng một nhóm các số rồi chia cho số lượng các số. Ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, ra kết quả là 5.
 • Trung vị     là số nằm ở giữa một nhóm các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có giá trị bé hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.
 • Mode     là số xuất hiện nhiều nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một nhóm các số, ba cách đo lường xu hướng trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối lệch của một nhóm các số, chúng có thể khác nhau.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị Bất động sản Tiền hoa hồng  
100000 7000
200000 14000
300000 21000
400000 28000
Công thức Mô tả Kết quả
=AVERAGEIF(B2:B5,"<23000") Trung bình của tất cả các khoản tiền hoa hồng ít hơn 23000. Ba trong bốn khoản tiền hoa hồng đáp ứng điều kiện này và tổng của chúng là 42000. 14000
=AVERAGEIF(A2:A5,"<250000") Trung bình của tất cả các giá trị bất động sản ít hơn 250000. Hai trong bốn giá trị bất động sản đáp ứng điều kiện này và tổng của chúng là 300000. 150000
=AVERAGEIF(A2:A5,"<95000") Trung bình của tất cả các giá trị bất động sản ít hơn 95000. Vì có không giá trị bất động sản nào đáp ứng yêu cầu này, hàm AVERAGEIF trả về lỗi #DIV/0! vì hàm cố gắng chia cho 0. #DIV/0!
=AVERAGEIF(A2:A5,">250000",B2:B5) Trung bình của tất cả các khoản tiền hoa hồng với giá trị bất động sản lớn hơn 250000. Hai khoản tiền hoa hồng đáp ứng điều kiện này và tổng của chúng là 49000. 24500

Ví dụ 2

Khu vực Lợi nhuận (Ngàn)
Phía Đông 45678
Phía Tây 23789
Phía Bắc -4789
Phía Nam (Văn phòng Mới) 0
Trung Tây 9678
Công thức Mô tả Kết quả
=AVERAGEIF(A2:A6,"=*Tây",B2:B6) Trung bình của lợi nhuận của vùng Tây và Trung Tây. 16733,5
=AVERAGEIF(A2:A6,"<>*(Văn phòng Mới)",B2:B6) Trung bình của lợi nhuận của tất cả các vùng, trừ văn phòng mới. 18589
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online