STDEVP (Hàm STDEVP)

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.P.

Cú pháp

STDEVP(số 1,[số 2],...)

Cú pháp hàm STDEVP có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

 • Số 1     Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.
 • Số 2, ...     Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

 • STDEVP giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho mẫu của một tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.
 • Đối với các cỡ mẫu lớn, STDEV và STDEVP trả về giá trị gần bằng nhau.
 • Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng phương pháp "n".
 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
 • Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.
 • STDEVP dùng công thức sau đây:

Công thức

trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(số 1, số 2,…) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu
Độ bền
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Công thức Mô tả (Kết quả) Kết quả
=STDEVP(A3:A12) Độ lệch chuẩn của độ bền gãy, giả định là chỉ sản xuất 10 công cụ (26.0546). 26,05456
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online