AND (Hàm AND)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). AND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE; trả về FALSE nếu một hoặc nhiều đối số định trị là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(logical1, [logical2], ...)

Cú pháp của hàm AND có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • logical1    Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể định trị là TRUE hoặc FALSE.
  • logical2, ...    Tùy chọn. Các điều kiện bổ sung mà bạn muốn kiểm nghiệm, chúng có thể định trị là TRUE hoặc FALSE, với tối đa 255 điều kiện.

Chú thích

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức Mô tả Kết quả
=AND(TRUE, TRUE) Tất cả các đối số là TRUE TRUE
=AND(TRUE, FALSE) Một đối số là FALSE FALSE
=AND(2+2=4, 2+3=5) Tất cả các đối số đều định trị là TRUE TRUE

Ví dụ 2

Dữ liệu    
50
104
Công thức Mô tả Kết quả
=AND(1<A2, A2<100) Hiển thị TRUE nếu số trong ô A2 nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, nó hiển thị là FALSE. TRUE
=IF(AND(1<A3, A3<100), A3, "Giá trị nằm ngoài phạm vi.") Hiển thị số trong ô A3 nếu nó nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài phạm vi." Giá trị nằm ngoài phạm vi.
=IF(AND(1<A2, A2<100), A2, "Giá trị nằm ngoài phạm vi.") Hiển thị số trong ô A2 nếu nó nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu không, hiển thị thông báo. 50
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online