EDATE (Hàm EDATE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). EDATE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số sê-ri biểu thị cho một ngày trước hoặc sau ngày đã biết (start_date) một số tháng xác định. Dùng hàm EDATE để tính toán ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn trùng vào ngày phát hành trong tháng.

Cú pháp

EDATE(start_date, months)

Cú pháp hàm EDATE có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • Start_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày bắt đầu. Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: dùng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng 5 năm 2008. Trục trặc có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.
  • Months    Bắt buộc. Số tháng trước hoặc sau start_date. Giá trị dương cho đối số months tạo ra ngày trong tương lai; giá trị âm tạo ra ngày trong quá khứ.

Chú thích

  • Microsoft Excel lưu trữ ngày ở dạng số sê-ri liên tiếp để dùng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.
  • Nếu start_date không phải là ngày hợp lệ, hàm EDATE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu months không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Date
15/1/11
Công thức Mô tả Kết quả
=EDATE(A2,1) Ngày sau ngày trên đây một tháng 15/2/11
=EDATE(A2,-1) Ngày trước ngày trên đây một tháng 15/12/10
=EDATE(A2,2) Ngày sau ngày trên đây hai tháng 15/3/11
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online