ERF (Hàm ERF)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). ERF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và upper_limit.

Cú pháp

ERF(lower_limit,[upper_limit])

Cú pháp hàm ERF có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • Lower_limit    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.
  • Upper_limit    Tùy chọn. Giới hạn trên để lấy tích phân hàm ERF. Nếu bị bỏ qua, hàm ERF lấy tích phân giữa số không và lower_limit.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu upper_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức Mô tả Kết quả
=ERF(0.745) Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500 0,70792892
=ERF(1) Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1. 0,84270079
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online