Hàm INDEX

Mô tả

Trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị từ trong một bảng hoặc phạm vi. Có hai dạng hàm INDEX: dạng mảng (mảng: Được dùng để xây dựng các công thức đơn lẻ mà tạo ra nhiều kết quả hay hoạt động trên nhóm các đối số được sắp xếp trong hàng và cột. Phạm vi mảng có chung một công thức; hằng số mảng là nhóm các hằng số được dùng làm đối số.) và dạng tham chiếu.

Nếu bạn muốn Hãy xem
Trả về giá trị của mảng ô hoặc ô đã xác định Dạng mảng
Trả về tham chiếu tới những ô đã xác định. Dạng tham chiếu

Dạng mảng

Mô tả

Trả về giá trị của một thành phần trong bảng hoặc trong mảng (mảng: Được dùng để xây dựng các công thức đơn lẻ mà tạo ra nhiều kết quả hay hoạt động trên nhóm các đối số được sắp xếp trong hàng và cột. Phạm vi mảng có chung một công thức; hằng số mảng là nhóm các hằng số được dùng làm đối số.), được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột.

Dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng.

Cú pháp

INDEX(array, row_num, [column_num])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây.

 • Yêu cầu có Mảng    . Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.
  • Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.
  • Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột, và chỉ có đối số Row_num hoặc Column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.
 • Row_num    Bắt buộc. Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Row_num được bỏ qua, thì Column_num là bắt buộc.
 • Column_num    Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Column_num được bỏ qua, thì Row_num là bắt buộc.

Ghi chú

 Ghi chú    Không tạo được công thức mảng trong Excel Web App.

 • Row_num và Column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! .

Ví dụ

Hãy sử dụng sổ làm việc được nhúng hiển thị ở đây để làm việc với các ví dụ của hàm này. Bạn có thể kiểm tra và thay đổi các công thức hiện có, nhập công thức của riêng bạn và đọc thêm thông tin về cách hoạt động của hàm này.

Ví dụ 1

Những ví dụ này dùng hàm INDEX để tìm giá trị trong ô giao cắt giữa hàng và cột.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu Dữ liệu
Táo Chanh
Chuối
Công thức Mô tả Kết quả
'=INDEX(A2:B3,2,2) Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong khoảng A2:B3. =INDEX(A2:B3,2,2)
'=INDEX(A2:B3,2,1) Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong khoảng A2:B3. =INDEX(A2:B3,2,1)

Ví dụ 2

Ví dụ này dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2x2.

Công thức Mô tả Kết quả
'=INDEX({1,2;3,4},0,2) Giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. Mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2. =INDEX({1,2;3,4},0,2)
Giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên). =INDEX({1,2;3,4},0,2)

 Ghi chú   Công thức trong ô C2 là công thức mảng. Để công thức này trả lại các giá trị trong các ô C2 và C3, hãy chọn C2 và C3, nhấn F2, sau đó nhấn CTRL+Shift+Enter. Nếu không, công thức này chỉ trả về giá trị trong ô C2.

Đầu Trang Đầu Trang

Biểu mẫu tham chiếu

Mô tả

Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó.

Cú pháp

INDEX(tham chiếu, sốw_num, [column_num], [area_num])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

 • Reference    Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.
  • Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.
  • Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (reference,,column_num).
 • Row_num    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • Column_num    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • Area_num    Tùy chọn. Chọn một phạm vi trong tham chiếu từ đó trả về giao cắt của Row_num và Column_num. Vùng thứ nhất được chọn hoặc được nhập vào được đánh số 1, vùng thứ hai là 2, v.v. Nếu Area_num được bỏ qua, thì hàm INDEX dùng vùng 1.

Ví dụ, nếu Tham chiếu mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), Area_num 1 là phạm vi A1:B4, Area_num 2 là phạm vi D1:E4, và Area_num 3 là phạm vi G1:H4.

Ghi chú

 • Sau khi Tham chiếu và Area_num đã chọn một phạm vi cụ thể, Row_num và Column_num chọn một ô cụ thể: Row_num 1 là hàng thứ nhất trong phạm vi, Column_num 1 là cột thứ nhất, v.v. Tham chiếu mà hàm INDEX trả về là giao cắt giữa Row_num và Column_num.
 • Nếu bạn đặt Row_num hoặc Column_num là 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.
 • Row_num, Column_num và Area_num phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! . Nếu Row_num và Column_num được bỏ qua, hàm INDEX trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi Area_num.
 • Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("width",INDEX(A1:B2,1,2)) tương đương với CELL("width",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số trong ô B1.

 Ghi chú    Hàm CELL không sẵn dùng trong Excel Web App.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Hoa quả Giá Tổng số
Táo 0,69 $ 40
Chuối 0,34 $ 38
Chanh 0,55 $ 15
Cam 0,25 $ 25
0,59 $ 40
Hạnh nhân 2,80 $ 10
Hạt điều 3,55 $ 16
Đậu phộng 1,25 $ 20
Óc chó 1,75 $ 12
Công thức Mô tả Kết quả
=INDEX(A2:C6, 2, 3) Giao điểm của hàng 2 và cột 3 trong khoảng A2:C6, là phần nội dung của ô C3. 38
=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2) Giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong vùng thứ 2 của A8:C11, chính là nội dung của ô B9. 3,55
=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1)) Tổng của cột 3 trong vùng thứ nhất thuộc khoảng A1:C11, chính là tổng của C1:C6. 216
=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2)) Tổng của khoảng bắt đầu ở B2 và kết thúc tại giao điểm của hàng 5 và cột 2 của khoảng A2:A6, chính là tổng của B2:B6. 2,42

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online