IRR (Hàm IRR)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). IRR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị. Những dòng tiền này không nhất thiết phải chẵn, vì chúng có thể dùng cho một niên kim. Tuy nhiên, các dòng tiền phải xảy ra tại các thời khoảng đều đặn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng năm. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là lãi suất nhận được từ một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (giá trị dương) xảy ra trong các kỳ hạn đều đặn.

Cú pháp

IRR(values, [guess])

Cú pháp hàm IRR có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

 • Values    Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
  • Các giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm thì mới tính toán được tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
  • Hàm IRR sử dụng trật tự của các giá trị để diễn giải trật tự của dòng tiền. Hãy bảo đảm bạn nhập các giá trị thanh toán và thu nhập theo trình tự mong muốn.
  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc các ô trống, thì những giá trị này được bỏ qua.
 • Guess    Tùy chọn. Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR.
  • Microsoft Excel sử dụng kỹ thuật lặp để tính toán IRR. Bắt đầu với số đoán, IRR quay vòng qua các tính toán cho đến khi kết quả chính xác trong phạm vi 0,00001 phần trăm. Nếu hàm IRR không tìm thấy kết quả có ý nghĩa sau 20 lần thử, nó sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải cung cấp số đoán cho tính toán IRR. Nếu số đoán được bỏ qua, thì nó được giả định là 0,1 (10 phần trăm).
  • Nếu IRR cho giá trị lỗi #NUM! , hoặc nếu kết quả không giống như kỳ vọng của bạn, hãy thử lại với một giá trị khác cho số đoán.

Ghi chú

Hàm IRR có liên quan chặt chẽ với NPV, hàm giá trị hiện tại ròng. Tỷ suất hoàn vốn được tính toán bằng IRR là tỷ suất tương ứng với giá trị hiện tại ròng bằng 0 (không). Công thức sau đây minh họa sự liên quan giữa hàm NPV và IRR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) bằng 1,79E-09 [Nằm trong độ chính xác của tính toán IRR, giá trị kết quả là 0 (zero).]

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu Mô tả
-$70.000 Giá trị ban đầu của doanh nghiệp
$12.000 Thu nhập ròng trong năm thứ nhất
$15.000 Thu nhập ròng trong năm thứ hai
$18.000 Thu nhập ròng trong năm thứ ba
$21.000 Thu nhập ròng trong năm thứ tư
$26.000 Thu nhập ròng trong năm thứ năm
Công thức Mô tả Kết quả
=IRR(A2:A6) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của khoản đầu tư sau bốn năm -2,1%
=IRR(A2:A7) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau năm năm 8,7%
=IRR(A2:A4,-10%) Để tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau hai năm, bạn cần đưa vào tham số guess (trong ví dụ này là -10%). -44,4%
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online