SECOND (Hàm SECOND)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). SECOND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phần giây của giá trị thời gian. Giây được cung cấp ở dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 (không) đến 59.

Cú pháp

SECOND(serial_number)

Cú pháp hàm SECOND có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. Thời gian có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "6:45 CH"), ở dạng số thập phân (ví dụ: 0,78125, biểu thị cho 6:45 CH) hoặc như là kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ: TIMEVALUE("6:45 CH")).

Ghi chú

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được đại diện bởi số thập phân (ví dụ:12:00 CH được đại diện bởi 0,5 vì nó là nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu
Time
4:48:18 CH
4:48 CH
Công thức Mô tả Kết quả
=SECOND(A3) Phần giây trong thời gian đầu tiên (18) 18
=SECOND(A4) Phần giây trong thời gian thứ hai (0) 0

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online