SUBSTITUTE (Hàm SUBSTITUTE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). SUBSTITUTE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Thay thế new_text cho old_text trong chuỗi văn bản. Hãy dùng hàm SUBSTITUTE khi bạn muốn thay thế văn bản cụ thể trong chuỗi văn bản; dùng hàm RREPLACE khi bạn muốn thay thế bất kỳ văn bản nào nằm ở một vị trí cụ thể trong chuỗi văn bản.

Cú pháp

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Cú pháp hàm SUBSTITUTE có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • Text    Bắt buộc. Văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
  • Old_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn được thay thế.
  • New_text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn thay thế cho old_text.
  • Instance_num    Tùy chọn. Xác định số lần xuất hiện của old_text mà bạn muốn thay bằng new_text. Nếu bạn xác định instance_num, thì số lần xuất hiện đó của old_text được thay thế. Nếu không, mọi lần xuất hiện của old_text trong văn bản được đổi thành new_text.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu
Dữ liệu Bán hàng <
Quý 1, 2008 <
Quý 1, 2011 <
Công thức Mô tả (Kết quả) Kết quả
=SUBSTITUTE(A2, "Bán hàng", "Chi phí") Thay thế Bán hàng bằng Chi phí (Dữ liệu Chi phí) Dữ liệu Chi phí
=SUBSTITUTE(A3, "1", "2", 1) Thay thế lần xuất hiện đầu tiên của "1" bằng "2" (Quý 2, 2008) Quý 2, 2008
=SUBSTITUTE(A4, "1", "2", 3) Thay thế lần xuất hiện thứ ba của "1" bằng "2" (Quý 1, 2012) Quý 1, 2012

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online