SUMIF (Hàm SUMIF)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp). SUMIF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Bạn dùng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong phạm vi (phạm vi: Hai ô trở lên trong trang tính. Các ô trong phạm vi có thể liền kề hoặc không liền kề.) đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ, giả sử trong một cột chứa các số, bạn chỉ muốn tính tổng những giá trị lớn hơn 5. Bạn có thể dùng công thức sau đây:

=SUMIF(B2:B25,">5")

Trong ví dụ này, các tiêu chí được áp dụng cho chính các giá trị sẽ được tính tổng. Nếu muốn, bạn có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi và tính tổng các giá trị tương ứng trong phạm vi khác. Ví dụ, công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị trong phạm vi C2:C5, trong đó ô tương ứng trong phạm vi B2:B5 bằng "John."

 Ghi chú   Để tính tổng các ô dựa trên nhiều tiêu chí, hãy xem hàm SUMIFS.

Cú pháp

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Cú pháp hàm SUMIF có các đối số (tham đối: Giá trị cung cấp thông tin về một hành động, sự kiện, phương pháp, thuộc tính, hàm hoặc thủ tục). sau đây:

  • range    Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
  • criteria    Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ví dụ, tiêu chí có thể được biểu thị là 32, ">32", B5, 32, "32", "táo" hoặc TODAY().

 Quan trọng   Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.

  • sum_range    Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).


 Ghi chú 

  • Bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) — làm đối số criteria. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Chú thích

  • Hàm SUMIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự với chuỗi #VALUE!.
  • Đối số sum_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng với đối số range. Các ô thực tế sẽ cộng được xác định bằng cách dùng ô ở ngoài cùng phía trên bên trái trong đối số sum_range làm ô bắt đầu, sau đó bao gồm các ô tương ứng về kích cỡ và hình dạng với đối số range. Ví dụ:
Nếu range là Và sum_range và Thì ô thực tế là
A1:A5 B1:B5 B1:B5
A1:A5 B1:B3 B1:B5
A1:B4 C1:D4 C1:D4
A1:B4 C1:C2 C1:D4

Tuy nhiên, khi các đối số range và sum_range trong hàm SUMIF không chứa cùng số ô, thì việc tính toán lại tranh tính có thể tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Giá trị Tài sản Tiền hoa hồng Dữ liệu
$ 100.000,00 $ 7.000,00 $ 250.000,00
$ 200.000,00 $ 14.000,00
$ 300.000,00 $ 21.000,00
$ 400.000,00 $ 28.000,00
Công thức Mô tả Kết quả
=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5) Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn 160.000. $ 63.000,00
=SUMIF(A2:A5,">160000") Tổng các giá trị tài sản lớn hơn 160.000. $ 900.000,00
=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5) Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản bằng 300.000. $ 21.000,00
=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5) Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn giá trị tại C2. $ 49.000,00

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhóm Thực phẩm Doanh số
Rau Cà chua $ 2.300,00
Rau Cần tây $ 5.500,00
Trái cây Cam $ 800,00
$ 400,00
Rau Cà rốt $ 4.200,00
Trái cây Táo $ 1.200,00
Công thức Mô tả Kết quả
=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7) Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Trái cây". $ 2.000,00
=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7) Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm "Rau". $ 12.000,00
=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7) Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm có tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo). $ 4.300,00
=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7) Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm không nằm trong nhóm nào. $ 400,00

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online