cận cảnh

Đi đầu về tính minh bạch

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn, với tư cách là một khách hàng của Office 365, luôn biết dữ liệu của mình nằm ở đâu, ai tại Microsoft có thể truy nhập dữ liệu đó và chúng tôi đang làm gì với thông tin đó.