Đó là dữ liệu của bạn.

 • Bạn sở hữu dữ liệu của bạn và giữ mọi quyền, tiêu đề và sự quan tâm về dữ liệu mà bạn lưu giữ với Office 365.
 • Bạn có thể tải về một bản sao tất cả các dữ liệu của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần có sự hỗ trợ từ Microsoft.
  • Bất kỳ người dùng cuối nào cũng có thể tải về máy tính cục bộ các dữ liệu Exchange Online, bao gồm email, các cuộc hẹn theo lịch, liên hệ và nhiệm vụ vào bất kỳ lúc nào thông qua Trình hướng dẫn Nhập và Xuất.
  • Các tài liệu SharePoint Online có thể được tải về bất kỳ lúc nào từ không gian làm việc vào máy tính cục bộ của bạn.
  • Tên miền ảo, như contoso.com có thể được loại bỏ bằng Hướng dẫn Loại bỏ Miền dưới đây trong Trợ giúp Office 365.
  • Để tải về bản sao của siêu dữ liệu người dùng cuối (như địa chỉ email, họ tên và dữ liệu khác), bạn có thể dùng các lệnh ghép ngắn PowerShell, bao gồm Lấy-Người dùng Msol Lệnh ghép ngắn Windows PowerShell cho Office 365. Nếu bạn dùng Exchange Online, bạn cũng có thể dùng Lấy-Người dùng Thư và Lấy-Người dùng Các lệnh Exchange PowerShell.
 • Khi hết hạn hoặc chấm dứt thuê bao hoặc hợp đồng Office 365 của bạn, Microsoft sẽ cung cấp cho bạn, theo mặc định, quyền truy nhập giới hạn bổ sung trong 90 ngày để bạn xuất dữ liệu.