Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên

Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên của bạn

Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 chỉ trong vài phút bằng cách dùng mẫu. Access cung cấp cho bạn mẫu chạy trên máy tính hoặc trên đám mây.

Cấp độ:
Độ dài:
Xếp loại:
Áp dụng cho:
Kích cỡ Tệp:

Trong khóa học này:

Tạo cơ sở dữ liệu chạy trên máy tính của bạn (2:04)
Dùng mẫu trên máy tính để bàn để tạo cơ sở dữ liệu chạy trên máy tính của bạn.

Tạo ứng dụng Access (2:29)
Access Apps là cơ sở dữ liệu chạy trên đám mây. Mẫu giúp hoạt động nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.


Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.