Kết nối các dịch vụ với Office 2013

Bạn có thể thêm các dịch vụ như Facebook cho Office, Flickr hoặc YouTube để bạn có thể nhanh chóng thêm hình ảnh, video hoặc tệp vào một tệp Office bằng cách bấm Tệp > Tài khoản > Thêm dịch vụ.

Thêm dịch vụ, chẳng hạn Flickr hay Facebook dành cho Office vào.

Bạn cũng có thể thêm các dịch vụ để lưu trữ các tệp của bạn, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint, hoặc để chia sẻ các tệp của bạn, chẳng hạn như Facebook, LinkedIn hoặc Twitter.

Nếu bạn không thể chọn một dịch vụ, bạn có thể cần đăng nhập vào Office. Hoặc bạn có thể xem các dịch vụ khác nhau nếu bạn đã đăng nhập theo tài khoản Cá nhân hoặc Tổ chức.

Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào Office

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013