Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access

Bài viết này nói về cách đưa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bàn làm việc sang một ứng dụng web Access, để bạn có thể chia sẻ dữ liệu với bạn bè và đồng nghiệp trong trình duyệt Internet. Trước khi bắt đầu, bạn nên cân nhắc những điều sau:

 • Access sẽ không nhập các mối quan hệ bảng, cột đã tính, quy tắc xác thực, giá trị mặc định, trường đính kèm, trường đối tượng OLE và các dạng dữ liệu kế thừa nhất định khác.
 • Access sẽ giữ nguyên tra cứu, vì vậy nếu bạn có các cột liên quan, hãy đảm bảo thiết lập các quan hệ bằng cách sử dụng trường tra cứu trước khi nhập bảng vào ứng dụng web.

Ngoài những điều sơ bộ trên, đây là cách thức nhập:

 1. Tạo một ứng dụng web mới hoặc mở một ứng dụng web hiện có trong Access. (Nếu bạn đang xem một ứng dụng hiện có trong trình duyệt, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chỉnh trong Access).

  Nối kết Tùy chỉnh trong Access trong ứng dụng Access.
 2. Nếu trang Thêm Bảng không hiển thị, hãy bấm Trang đầu > Bảng.
 3. Trong mục Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có, hãy bấm Access.

  Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có.
 4. Bấm Trình duyệt, chọn dữ liệu bàn làm việc bạn đang nhập vào từ đó, rồi bấm Mở.
 5. Bấm OK, chọn bảng mà bạn muốn nhập, rồi bấm OK thêm lần nữa.
 6. Đóng trình hướng dẫn.

Access hiển thị (các) bảng mới ở bên trái màn hình và tạo dạng xem mặc định cho mỗi bảng. Đến đây, tốt nhất là bấm Trang đầu > Khởi chạy Ứng dụng . Trong trình duyệt, hãy bấm vào bảng và dạng xem mới để xem mọi thứ hiển thị thế nào. Để thay đổi dạng xem mặc định, bạn hãy đóng trình duyệt và tùy chỉnh ứng dụng trong Access.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013