Excel işlevleri (alfabetik)

Herhangi bir işlevle ilgili ayrıntılı yardımı görmek için aşağıdaki listede söz konusu işlevin adını tıklatın.

İpucu    Belirli bir harfle başlayan işlevlerin bulunduğu bölüme ilerlemek için o harfi tıklatın. Ayrıca, CTRL+F tuşlarına basarak, işlevin ilk birkaç harfini veya aradığınız işlevi açıklayan bir sözcüğü yazıp İleri'yi tıklatarak da sayfada arama yapabilirsiniz.

İşlev adı Türü ve açıklaması
MUTLAK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının mutlak değerini verir
GERÇEKFAİZ işlevi Finansal:    Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
GERÇEKFAİZV işlevi Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACOS işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
TOPLAMA işlevi Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir toplam verir
ADRES işlevi Arama ve başvuru:    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRC işlevi Finansal:    Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
AMORLINC işlevi Finansal:    Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
VE işlevi Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ALANSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki alanların sayısını verir
ASC işlevi Metin:    Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
ASİN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arksinüsünü verir
ASİNH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2 işlevi Matematik ve trigonometri:    x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
ATANH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
ORTSAP işlevi İstatistik:    Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
EĞERORTALAMA işlevi İstatistik:    Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
ÇOKEĞERORTALAMA işlevi İstatistik:    Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
BAHTTEXT işlevi Metin:    Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BESSELI işlevi Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
BESSELJ işlevi Mühendislik:    Bessel işlevi Jn(x)'i verir
BESSELK işlevi Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
BESSELY işlevi Mühendislik:    Bessel işlevi Yn(x)'i verir
BETADAĞ işlevi Uyumluluk:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETA.DAĞ işlevi İstatistik:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETATERS işlevi Uyumluluk:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
BETA.TERS işlevi İstatistik:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
BIN2DEC işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
BIN2OCT işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
BİNOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BİNOM.DAĞ işlevi İstatistik:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BİNOM.TERS işlevi İstatistik:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
ÇAĞIR işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
TAVANAYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
HÜCRE işlevi

Bilgi:    Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir

 Not    Bu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.

DAMGA işlevi Metin:    Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
KİKAREDAĞ işlevi Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS işlevi Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST işlevi Uyumluluk:    Bağımsızlık sınamasını verir
KİKARE.DAĞ işlevi İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARE.TERS işlevi İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.TERS.SAĞK işlevi İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARE.TEST işlevi İstatistik:    Bağımsızlık sınamasını verir
ELEMAN işlevi Arama ve başvuru:    Değer listesinden bir değer seçer
TEMİZ işlevi Metin:    Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
KOD işlevi Metin:    Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
SÜTUN işlevi Arama ve başvuru:    Başvurunun sütun numarasını verir
SÜTUNSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki sütunların sayısını verir
KOMBİNASYON işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KARMAŞIK işlevi Mühendislik:    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
BİRLEŞTİR işlevi Metin:    Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
GÜVENİRLİK işlevi Uyumluluk:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi İstatistik:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
GÜVENİLİRLİK.T işlevi İstatistik:    T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
ÇEVİR işlevi Mühendislik:    Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
KORELASYON işlevi İstatistik:    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COS işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının kosinüsünü verir
COSH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
BAĞ_DEĞ_SAY işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY işlevi İstatistik:    Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY işlevi İstatistik:    Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ÇOKEĞERSAY işlevi İstatistik:    Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
KUPONGÜNBD işlevi Finansal:    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN işlevi Finansal:    Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
KUPONGÜNDSK işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI işlevi Finansal:    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
KOVARYANS işlevi Uyumluluk:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KOVARYANS.P işlevi İstatistik:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KOVARYANS.S işlevi İstatistik:    Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
KRİTİKBİNOM işlevi Uyumluluk:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
KÜPKPIÜYESİ işlevi Küp:    Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
KÜPÜYESİ işlevi Küp:    Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi Küp:    Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
DERECELİKÜPÜYESİ işlevi Küp:    Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
KÜPKÜMESİ işlevi Küp:    Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
KÜPKÜMESAYISI işlevi Küp:    Kümedeki öğelerin sayısını verir.
KÜPDEĞERİ işlevi Küp:    Bir küpten toplam değeri verir.
TOPÖDENENFAİZ işlevi Finansal:    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA işlevi Finansal:    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
TARİH işlevi Tarih ve saat:    Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI işlevi Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
VSEÇORT işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
GÜN işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜN360 işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
AZALANBAKİYE işlevi Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
VSEÇSAY işlevi Veritabanı:    Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
VSEÇSAYDOLU işlevi Veritabanı:    Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BIN işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
DEC2OCT işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
DERECE işlevi Matematik ve trigonometri:    Radyanları dereceye dönüştürür
DELTA işlevi Mühendislik:    İki değerin eşit olup olmadığını sınar
SAPKARE işlevi İstatistik:    Sapmaların karelerinin toplamını verir
VAL işlevi Veritabanı:    Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
İNDİRİM işlevi Finansal:    Bir tahvilin indirim oranını verir
VSEÇMAK işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
LİRA işlevi Metin:    Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
LİRAON işlevi Finansal:    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES Finansal:    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
VSEÇÇARP işlevi Veritabanı:    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı:    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA işlevi Veritabanı:    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
SÜRE işlevi Finansal:    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
VSEÇVAR işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
SERİTARİH işlevi Tarih ve saat:    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
ETKİN işlevi Finansal:    Efektif yıllık faiz oranını verir
SERİAY işlevi Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
HATAİŞLEV işlevi Mühendislik:    Hata işlevini verir
ERF.PRECISE işlevi Mühendislik:    Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV işlevi Mühendislik:    Tamamlayıcı hata işlevini verir
ERFC.PRECISE işlevi Mühendislik:    X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
HATA.TİPİ işlevi Bilgi:    Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
EUROCONVERT işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Euro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
ÇİFT işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
ÖZDEŞ işlevi Metin:    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
ÜS işlevi Matematik ve trigonometri:    e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÜSTEL.DAĞ işlevi İstatistik:    Üstel dağılımı verir
ÜSTELDAĞ işlevi Uyumluluk:    Üstel dağılımı verir
ÇARPINIM işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının çift çarpınımını verir
YANLIŞ işlevi Mantıksal:    YANLIŞ mantıksal değerini verir
F.DAĞ işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
FDAĞ işlevi Uyumluluk:    F olasılık dağılımını verir
F.DAĞ.SAĞK işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
BUL, BULB işlevleri Metin:    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
F.TERS işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
F.TERS.SAĞK işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
FTERS işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER işlevi İstatistik:    Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS işlevi İstatistik:    Fisher dönüşümünün tersini verir
SAYIDÜZENLE işlevi Metin:    Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
TABANAYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
FLOOR.PRECISE işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
TAHMİN işlevi İstatistik:    Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
SIKLIK işlevi İstatistik:    Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
F.TEST işlevi İstatistik:    F-test sonucunu verir
FTEST işlevi Uyumluluk:    
GD işlevi Finansal:    Yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM işlevi Finansal:    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMA.DAĞ işlevi İstatistik:    Gama dağılımını verir
GAMADAĞ işlevi Uyumluluk:    Gama dağılımını verir
GAMA.TERS işlevi İstatistik:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMATERS işlevi Uyumluluk:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMALN işlevi İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GAMMALN.PRECISE işlevi İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
OBEB işlevi Matematik ve trigonometri:    En büyük ortak böleni verir
GEOORT işlevi İstatistik:    Geometrik ortayı verir
BESINIR işlevi Mühendislik:    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
ÖZETVERİAL işlevi Eklenti ve Otomasyon:    PivotTable raporunda depolanan verileri verir
BÜYÜME işlevi İstatistik:    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT işlevi İstatistik:    Harmonik ortayı verir
HEX2BIN işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
YATAYARA işlevi Arama ve başvuru:    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
SAAT işlevi Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saate dönüştürür
KÖPRÜ işlevi Arama ve başvuru:    Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HİPERGEOM.DAĞ işlevi İstatistik:    Hipergeometrik dağılımı verir
HİPERGEOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Hipergeometrik dağılımı verir
EĞER işlevi Mantıksal:    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERHATA işlevi Mantıksal:    Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
SANMUTLAK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi Mühendislik:    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANBÖL işlevi Mühendislik:    İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANKUVVET işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP işlevi Mühendislik:    Karmaşık sayıların çarpımını verir
SANGERÇEK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
SANSIN işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANKAREKÖK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANTOPLA işlevi Mühendislik:    İki karmaşık sayının farkını verir
SANÇIKAR işlevi Mühendislik:    Karmaşık sayıların toplamını verir
İNDİS işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI işlevi Arama ve başvuru:    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
BİLGİ işlevi

Bilgi:    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

 Not    Bu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.

TAMSAYI işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
KESMENOKTASI işlevi İstatistik:    Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
FAİZORANI işlevi Finansal:    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI işlevi Finansal:    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI işlevi Finansal:    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
EBOŞSA işlevi Bilgi:    Değer boşsa, DOĞRU verir
EHATA işlevi Bilgi:    Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
EHATALIYSA işlevi Bilgi:    Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTMİ işlevi Bilgi:    Sayı çiftse, DOĞRU verir
EMANTIKSALSA işlevi Bilgi:    Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
EYOKSA işlevi Bilgi:    Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
EMETİNDEĞİLSE işlevi Bilgi:    Değer metin değilse, DOĞRU verir
ESAYIYSA işlevi Bilgi:    Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKMİ işlevi Bilgi:    Sayı tekse, DOĞRU verir
EREFSE işlevi Bilgi:    Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
EMETİNSE işlevi Bilgi:    Değer bir metinse, DOĞRU verir
ISO.TAVAN işlevi Matematik ve trigonometri:    En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.
ISPMT işlevi Finansal:    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
JIS işlevi Metin:    Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
BASIKLIK işlevi İstatistik:    Veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK işlevi İstatistik:    Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
OKEK işlevi Matematik ve trigonometri:    En küçük ortak katı verir
SOLDAN, SOLB işlevleri Metin:    Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri Metin:    Metin dizesindeki karakter sayısını verir
DOT işlevi İstatistik:    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LN işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının doğal logaritmasını verir
LOG işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
LOG10 işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOT işlevi İstatistik:    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS işlevi Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DAĞ işlevi İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.TERS işlevi İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
ARA işlevi Arama ve başvuru:    Vektördeki veya dizideki değerleri arar
KÜÇÜKHARF işlevi Metin:    Metni küçük harfe dönüştürür.
KAÇINCI işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAK işlevi İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAKA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
DETERMİNANT işlevi Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris determinantını verir
MSÜRE işlevi Finansal:    Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
ORTANCA işlevi İstatistik:    Belirtilen sayıların orta değerini verir
PARÇAAL, ORTAB işlevleri Metin:    Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
MİN işlevi İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
MİNA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
DAKİKA işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını dakikaya dönüştürür
DİZEY_TERS işlevi Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris tersini verir
D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi Finansal:    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
DÇARP işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizinin matris çarpımını verir
MOD işlevi Matematik ve trigonometri:    Bölmeden kalanı verir
ENÇOK_OLAN işlevi Uyumluluk:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi İstatistik:    Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.
ENÇOK_OLAN.TEK işlevi İstatistik:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
AY işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını aya dönüştürür
KYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayı kümesinin çok terimlisini verir
S işlevi Bilgi:    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY işlevi Bilgi:    #YOK hata değerini verir
NEGBİNOM.DAĞ işlevi İstatistik:    Negatif binom dağılımını verir
NEGBİNOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Negatif binom dağılımını verir
TAMİŞGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
NOMİNAL işlevi Finansal:    Yıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DAĞ işlevi İstatistik:    Normal kümülatif dağılımı verir
NORMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımı verir
NORM.TERS işlevi İstatistik:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMTERS işlevi Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.S.DAĞ işlevi İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORMSDAĞ işlevi Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORM.S.TERS işlevi Sİstatistik:    tandart normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMSTERS işlevi Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
DEĞİL işlevi Mantıksal:    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
ŞİMDİ işlevi Tarih ve saat:    Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
TAKSİT_SAYISI işlevi Finansal:    Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD işlevi Finansal:    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
OCT2BIN işlevi Mühendislik:    Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC işlevi Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX işlevi Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
TEK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
TEKYDEĞER işlevi Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKYÖDEME işlevi Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER işlevi Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKSÖDEME işlevi Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
KAYDIR işlevi Arama ve başvuru:    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
YADA işlevi Mantıksal:    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PEARSON işlevi İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi İstatistik:       Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi İstatistik:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
YÜZDEBİRLİK işlevi Uyumluluk:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
YÜZDERANK.HRC işlevi İstatistik:    Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
YÜZDERANK.DHL işlevi İstatistik:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
YÜZDERANK işlevi Uyumluluk:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERMÜTASYON işlevi İstatistik:    Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
SES işlevi Metin:    Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
Pİ işlevi Matematik ve trigonometri:    Pi değerini verir
DEVRESEL_ÖDEME işlevi Finansal:    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON.DAĞ işlevi İstatistik:    Poisson dağılımını verir
POISSON işlevi Uyumluluk:    Poisson dağılımını verir
KUVVET işlevi Matematik ve trigonometri:    Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi Finansal:    Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER işlevi Finansal:    Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERİND işlevi Finansal:    İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERVADE işlevi Finansal:    Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
OLASILIK işlevi İstatistik:    Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
ÇARPIM işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini çarpar
YAZIM.DÜZENİ işlevi Metin:    Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
BD işlevi Finansal:    Yatırımın bugünkü değerini verir
DÖRTTEBİRLİK işlevi Uyumluluk:    Veri kümesinin dörtte birini verir
DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini verir
BÖLÜM işlevi Matematik ve trigonometri:    Bölmenin tamsayı kısmını verir
RADYAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Dereceyi radyana çevirir
S_SAYI_ÜRET işlevi Matematik ve trigonometri:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARADA işlevi Matematik ve trigonometri:    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK.ORT işlevi İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK.EŞİT işlevi İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK işlevi Uyumluluk:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
FAİZ_ORANI işlevi Finansal:    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ işlevi Finansal:    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
YAZMAÇ.KODU işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri Metin:    Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE işlevi Metin:    Metni belirtilen sayıda yineler
SAĞDAN, SAĞB işlevleri Metin:    Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
ROMEN işlevi Matematik ve trigonometri:    Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
YUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
SATIR işlevi Arama ve başvuru:    Başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki satır sayısını verir
RKARE işlevi İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
GZV işlevi Arama ve başvuru:    COM otomasyonunu (Otomatikleştirme: Bir uygulamanın nesneleriyle birlikte bir başka uygulama veya geliştirme aracından çalışmak için bir yöntem. Önceden OLE Otomatikleştirme adı verilen Otomatikleştirme bir endüstri standardı ve bir Bileşen Nesnesi Modeli (COM) özelliğidir.) destekleyen programdan gerçek zamanlı verileri alır
MBUL, ARAB işlevleri Metin:    Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SANİYE işlevi Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERİTOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
İŞARET işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının işaretini verir
SİN işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen açının sinüsünü verir
SİNH işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının hiperbolik sinüsünü verir
ÇARPIKLIK işlevi İstatistik:    Dağılım çarpıklığını verir
DA işlevi Finansal:    Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
EĞİM işlevi İstatistik:    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK işlevi İstatistik:    Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SQL.REQUEST işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
KAREKÖK işlevi Matematik ve trigonometri:    Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ işlevi Matematik ve trigonometri:    (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARTLAŞTIRMA işlevi İstatistik:    Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA işlevi Uyumluluk:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMA.P işlevi İstatistik:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMA.S işlevi İstatistik:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMAA işlevi İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS işlevi Uyumluluk:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMASA işlevi İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX işlevi İstatistik:    Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
YERİNEKOY işlevi Metin:    Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
ALTTOPLAM işlevi Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
TOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini toplar
ETOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
ÇOKETOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
TOPLA.ÇARPIM işlevi Matematik ve trigonometri:    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
TOPX2EY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
TOPX2AY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
TOPXEY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
YAT işlevi Finansal:    Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
M işlevi Metin:    Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
TAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının tanjantını verir
TANH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
HTAHEŞ işlevi Finansal:    Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER işlevi Finansal:    Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
HTAHÖDEME işlevi Finansal:    Hazine bonosunun ödemesini verir
T.DAĞ işlevi İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.2K işlevi İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.SAĞK işlevi İstatistik:    Student t dağılımını verir
TDAĞ işlevi Uyumluluk:    Student t dağılımını verir
METNEÇEVİR işlevi Metin:    Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
ZAMAN işlevi Tarih ve saat:    Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI işlevi Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
T.TERS işlevi İstatistik:    Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.TERS.2K işlevi İstatistik:    Student t-dağılımının tersini verir
TTERS işlevi Uyumluluk:    Student t-dağılımının tersini verir
BUGÜN işlevi Tarih ve saat:    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi Arama ve başvuru:    Dizinin devrik dönüşümünü verir
EĞİLİM işlevi İstatistik:    Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
KIRP işlevi Metin:       Metindeki boşlukları kaldırır
KIRPORTALAMA işlevi İstatistik:    Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
DOĞRU işlevi Mantıksal:    DOĞRU mantıksal değerini verir
NSAT işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T.TEST işlevi İstatistik:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TTEST işlevi Uyumluluk:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TÜR işlevi Bilgi:    Değerin veri türünü belirten bir sayı verir
BÜYÜKHARF işlevi Metin:    Metni büyük harfe çevirir
SAYIYAÇEVİR işlevi Metin:    Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VAR işlevi Uyumluluk:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VAR.P işlevi İstatistik:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.S işlevi İstatistik:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VARA işlevi İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARS işlevi Uyumluluk:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VARSA işlevi İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
DAB işlevi Finansal:    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
DÜŞEYARA işlevi Arama ve başvuru:    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
HAFTANINGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY işlevi Tarih ve saat:    Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULL işlevi Uyumluluk:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
WEIBULL.DAĞ işlevi İstatistik:       Weibull dağılımını verir
İŞGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
AİÇVERİMORANI işlevi Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD işlevi Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
YIL işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN işlevi Tarih ve saat:    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
ÖDEME işlevi Finansal:    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND işlevi Finansal:    Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖDEMEVADE işlevi Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TEST işlevi İstatistik:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
ZTEST işlevi Uyumluluk:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010, Excel Web App